Dostawa środka osuszającego EKO-HIGROSORB

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie – Biuro Zakupów zaprasza do złożenia oferty w II Rundzie zapytania elektronicznego z prośbą o złożenie oferty dodatkowej z uwzględnieniem maksymalnego rabatu cenowego na dostawę:

- ŚRODEKA OSUSZAJĄCEGO EKO-HIGROSORB (756-420-041-0) w ilości: 400,00 kg.

-------------------------------------
UWAGI:
Zamawiający informuje, że producentem zamawianego środka jest firma POCH nr kat. 908261460 op. a’25kg. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne innych producentów, które będą spełniały następujące warunki:
- zamiennik będzie się nadawał do pracy w odwilżaczach transformatorów i nie będzie klasyfikowany jako niebezpieczny (szkodliwy) dla człowieka i środowiska;
- granulacja od 3 - 7mm;
- opakowanie nie większe niż 50 kg;
Wykonawca składający ofertę na produkt oryginalny i równoważny zobowiązany jest do dołączyć kartę charakterystyki substancji chemicznej oferowanego produktu celem jej weryfikacji. Warunki dla produktu równoważnego nie gorsze niż produkt wymagany.
------------------------------------

Adres dostawy: magazyn Odbiorcy – Oddział Elektrownia Jaworzno III ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno;

KRYTERIA OGÓLNE:
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• wymagany dowód dostawy,
• aktualna karta charakterystyki produktu dołączona do oferty,
• świadectwo jakości produktu.

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
2. Kryterium oceny ofert: CENA jednostkowa NETTO za jednostkę miary oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./

3. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.
4.Zastrzezenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
4.3 W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się