Przygotowanie i dostawa posiłków dla mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie i osób, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków dla mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie i osób, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić.
2. 2. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na następujące zadania:
Zadanie 1 – przygotowanie i dostawa 3 posiłków dziennie dla mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie przy ul. Wojsławickiej 11B. Przewidywana ilość osób – 23. Prognozowana liczba posiłków obejmujących całodzienne wyżywienie – 8 280.
Przygotowanie posiłków dla mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie polega na przygotowaniu 3 posiłków dziennie, tj. śniadania, obiadu składającego się z dwóch dań i kompotu oraz kolacji. Przygotowane posiłki dostarczane będą w każdy dzień tygodnia (również w soboty, niedziele i święta) do siedziby Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie przy ul. Wojsławickiej 11B. Śniadania dostarczane będą do godziny 8.30, obiady do godziny 13.00, kolacje do godziny 17.30. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania, tzw. „suchego prowiantu” na sobotę i niedzielę, w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.
Zadanie 2 – przygotowanie, dostawa i wydawanie w dni robocze obiadu składającego się z dwóch dań i napoju osobom objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie posiłku. Przewidywana ilość osób – 60 dziennie. Prognozowana liczba obiadów – 13 800. Przygotowane obiady wydawane będą w godzinach 12.30-13.00 w miejscu wskazanym przez Wykonawcę.
3. Zamawiający sporządzi wykaz imienny osób uprawnionych do korzystania z danej formy dożywiania zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz okres przyznanego decyzją administracyjną świadczenia. Wykaz może być przez Zamawiającego aktualizowany codziennie. Zamawiający telefonicznie będzie informował Wykonawcę o zmianie ilości posiłków do godziny 8.30.
4. Wykonawca wskaże osobę nadzorującą, przez co należy rozumieć sprawowanie bezpośredniego merytorycznego nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia, z którą Zamawiający ma mieć skuteczny kontakt poprzez telefon stacjonarny lub telefon komórkowy.
Osoba nadzorująca ze strony Wykonawcy:
telefon stacjonarny .......................
telefon komórkowy ......................
5. W przypadku Zadania 2, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomieszczenia do wydawania posiłków w granicach administracyjnych miasta Chełm. Pomieszczenie winno spełniać normy sanitarno – higieniczne. Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający miejsce i pozwolenie na wydawanie obiadów.
6. W przypadku Zadania 2, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osób do wydawania posiłków posiadających aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.
7. W przypadku Zadania 2, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydawania obiadów wraz z pisemnym potwierdzeniem odebrania posiłków. W przypadku nie odebrania przez uprawnioną osobę dwóch kolejnych posiłków, należy bezzwłocznie poinformować osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za rozliczanie obiadów.
8. W przypadku Zadania 1-2, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi:
a) wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych oraz do przestrzegania przepisów w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 179,60), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz innych obowiązujących przepisów w zakresie żywienia;
b) zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosi odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Personel Wykonawcy musi posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne, książeczki zdrowia – dopuszczające do pracy przy żywieniu zbiorowym;
c) przestrzegając zaleceń: Zamawiającego, Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy, służb ppoż., systemu HACCP.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków odpowiadającym wymaganiom jakościowym i ilościowym oraz dostarczania dekadowych jadłospisów i do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich przerwach w przygotowaniu posiłków.
10. Gorące posiłki powinny być przygotowywane:
a) w postaci: duszonej, gotowanej lub pieczonej oraz powinny odpowiadać normom żywieniowym obowiązujących w punktach zbiorowego żywienia.
b) w dniu ich wydawania, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem świeżych warzyw sezonowych, posiadających aktualne terminy ważności.
11. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszelkich danych przekazywanych przez Zamawiającego dotyczących świadczeniobiorców. Zachowanie tajemnicy danych oznacza w szczególności nie ujawnianie, nie narażanie na ujawnienie, nie przekazywanie informacji przez Wykonawcę osobom trzecim w żaden sposób ani dla żadnych celów.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ujawnienie, narażenie na ujawnienie oraz przekazanie informacji także dla swoich pracowników, chociażby nastąpiło to bez jego wiedzy i winy.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia pod względem zgodności z zawartą umową.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się