USŁUGI W ZAKRESIE CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W SPZZOZ W PIONKACH

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów hospitalizowanych w SPZZOZ w Pionkach.
Wielkość, zakres, rodzaj i ilość usług lub określenie zapotrzebowania i wymagań:
Zamówienie obejmuje kompleksowe świadczenie usług żywienia dla średnio 140 pacjentów dziennie, przez siedem dni w tygodniu, również w dni ustawowo wolne od pracy i święta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami dot. podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w lecznictwie zamkniętym. Dystrybucja posiłków odbywać się będzie w systemie termosowym a wykonawca przy sporządzaniu całodziennych posiłków zobligowany jest przestrzegać wszystkich obowiązujących norm żywieniowych, w tym dot. właściwości odżywczych i kaloryczności posiłków, ich jakości, walorów smakowych i estetycznych oraz właściwej temperatury. Przygotowując posiłki dla zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia aktualnych zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki przygotowywane i dostarczane zamawiającemu uwzględniać będą następujące diety specjalistyczne: dieta podstawowa /zwykła/, dieta lekkostrawna, dieta wrzodowa, dieta cukrzycowa 5-cio posiłkowa, dieta kleikowa + suchary, dieta płynna, inna: wg zaleceń lekarza. W całodziennym żywieniu średnio 140 osób, około 25% osób otrzymywać będzie II śniadanie, podwieczorek – około 15% pacjentów (liczba ta może być większa lub mniejsza, na co wpływać będzie liczba pacjentów, u których jednostki chorobowe wymuszają określone diety). O liczbie pacjentów i rodzajach diet jakie należy uwzględnić przy przygotowaniu posiłków zamawiający będzie informował wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na realizację usługi. Wykonawca zobowiązany będzie także dostarczyć zamawiającemu do bezpłatnego używania urządzenie chłodzące w ilości 1sztuki, które służyć będzie przechowywaniu wszystkich próbek żywności w warunkach zapewniających utrzymanie temperatury +4ºC lub niższej, w zależności od przechowywanego produktu, w rozmiarach i o gabarytach zapewniających przechowywanie próbek pobieranych w sposób i w ilościach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007r., nr 80, poz. 545), z jednoczesnym uwzględnieniem okresu ich przechowywania. Urządzenie chłodzące zostanie zlokalizowane w kuchence oddziałowej Oddz. Wewnętrznego, ul. Harcerska 1.
Szczegółowy zakres obowiązków realizowanych w ramach świadczenia usług całodziennego żywienia pacjentów określa załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy z uwzględnieniem zał. nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy.
Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia – wymogi dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. wyboru firmy cateringowej produkującej, transportującej i/ lub dystrybuującej posiłki dla pacjentów szpitala:
- Firma cateringowa winna przedłożyć decyzję zatwierdzającą wydaną przez właściwego miejscowo PPIS potwierdzającą prawidłowe warunki produkcji, transportu posiłków w systemie cateringowym zgodnie z art.59 ust.1, art.61 ust.1 pkt.2, art.63 ust.1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r., poz.149 z późn. zm.).
- Firma cateringowa winna podać zarówno adres siedziby głównej firmy jak również adres zakładu produkcji posiłków.
- Zaświadczenie wydane przez właściwego miejscowo PPIS potwierdzające wdrożenie systemu HACCP przez firmę cateringową (art.73 ust.1 pkt.1 lit. d ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywnie (Dz. U. z 2017r. poz.149 z późn. zm..).
- Przechowywanie próbek poszczególnych potraw o krótkim okresie przydatności do spożycia wyprodukowanych i przeznaczonych do żywienia konsumentów – pacjentów w szpitalu (art.72 ust.1, 2, 3, 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz.149 z późn. zm.).
- Firma cateringowa winna zatrudniać dietetyka celem zapewnienia odpowiedniej jakości żywienia pacjentów (właściwa wartość kaloryczna i odżywcza posiłków). Prawidłowe żywienie w szpitalu oznacza tu prawidłowe zbilansowanie posiłków chorych z udziałem odpowiedzialnego w tej kwestii dietetyka.
Przedmiot zamówienia opisano w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji, zgodnie z postanowieniami art.29 ust.2 Pzp.
Opis przedmiotu zamówienia nie prowadzi do uprzywilejowania jakiegokolwiek/ konkretnego wykonawcy lub do wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
W sytuacji gdy zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, ocen technicznych, specyfikacji i systemów referencji technicznych, a wykonawca oferuje produkt, który nie spełnia wymogów zamawiającego w ww. zakresie, na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowany produkt jest równoważny i spełnia oczekiwania zamawiającego.
Nie określa się wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art.29 ust.3a Pzp.
Zgodnie z art.36a ust.1 Pzp, wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Postanowień art.36a ust.2 Pzp nie stosuje się w niniejszym postępowaniu.
W przypadku, o którym mowa w art.36a ust.1 Pzp, zamawiający żąda:
- wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
- podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Informacje dot. podwykonawców wykonawca uwzględni w treści formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).
Brak zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert stwarza domniemanie, że wykonawca samodzielnie zrealizuje przedmiot zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się