Sukcesywne dostawy obuwia roboczego i ochronnego dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów w roku 2018

» Opis zapytania

Opis zamówienia: TRZEWIKI ROB.MĘSKIE Z/NOSKAMI OCHRONN - 970,00 komplet
OBUWIE KOSZAROWE - 20,00 komplet
PÓŁSAPERKI STRAŻ - 5,00 komplet
SANDAŁY DAMSKIE - 3,00 komplet
WKŁAD D/BUTÓW ODZIEŻ OCHRONNA - 1 000,00 komplet
BUTY FILCOWO-SKÓRZANE MĘSKIE - 950,00 komplet
BUTY GUM.DAMSKIE - 10,00 komplet
BUTY GUM.STRAŻACKIE OCIEPLANE - 5,00 komplet
BUTY GUMOWE ODZIEŻ OCHRONNA - 1 000,00 komplet
BUTY PROFILAKTYCZNE - 14,00 komplet
BUTY ROBOCZE SPAWALNICZE - 180,00 komplet
BUTY SKUTERY ODZIEŻ OCHRONNA - 50,00 komplet
TRZEWIKI DLA MANEWROWYCH ROBOCZE - 5,00 komplet
TRZEWIKI ROB.DAMSKIE - 80,00 komplet
KLAPKI FAKIRKI - 1 000,00 komplet
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakazują obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania w myśl zapisów SIWZ.
5. Przedstawili wykaz zrealizowanych dostaw obuwia roboczego i ochronnego za min. 40 tys. zł. w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert.
Kryteria oceny ofert: Zakup obuwia na 2018 dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
Termin wykonania zamówienia: Sukcesywnie od dnia podpisania Umowy do 31.12.2018 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Dariusz Łuksza
Telefon kontaktowy: 75 773 5220

Pliki do pobrania:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się