Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Wronki w 2018 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek oraz ich zwrotów, świadczonych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz międzynarodowych przepisów pocztowych oraz innych aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem postępowania.
1. Przez przesyłki będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe rejestrowane i nie rejestrowane, gdzie przesyłka rejestrowana to przesyłka przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczona za pokwitowaniem odbioru do 2.000 g (Gabaryt A i B):
a) zwykłe ekonomiczne - przesyłka listowa nie rejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii,
b) zwykłe priorytetowe - przesyłka listowa nie rejestrowana będąca przesyłką najszybszej kategorii,
c) wartościowe ekonomiczne (z zadeklarowaną wartością) – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii za których utratę , ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości podanej przez Zamawiającego wartości przesyłki,
d) polecone ekonomiczne - przesyłka listowa rejestrowana, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
e) polecone priorytetowe - przesyłka listowa rejestrowana będąca przesyłką najszybszej kategorii, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem.
2. Potwierdzenie odbioru – jest to usługa dodana do przesyłek rejestrowanych polegająca na doręczeniu nadawcy formularza z pokwitowaniem odbioru przesyłki przez adresata.
3. Przez przesyłki rejestrowane będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki do 2.000 g zawierające rzecz przyjętą w celu przemieszczenia i doręczenia:
a) ekonomiczne – przesyłki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii,
b) priorytetowe - przesyłki rejestrowane będące paczkami najszybszej kategorii.

Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach: minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm.
Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach: minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
4. W przypadku przesyłek w obrocie zagranicznym, oznacza to obrót na terenie krajów europejskich (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) objętych porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym.
5. Druk bezadresowy - to ulotka z informacją pisemną lub graficzną, wykonana w więcej niż w jednym egzemplarzu, przesyłane bez danych identyfikujących adresata (tj. nazwa i adres).
6. Przesyłki kurierskie. Przez przesyłkę kurierską rozumie się przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną lub paczkę pocztową, przyjmowaną, sortowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób łącznie zapewniający:
a) bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy,
b) doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym w regulaminie,
c) świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych,
d) doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru,
e) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub elektronicznej.
7. Przedmiotem umowy są usługi pocztowe:
1) w obrocie krajowym ekonomiczne i priorytetowe:
a) przesyłki listowe nierejestrowane,
b) przesyłki listowe rejestrowane,
c) paczki pocztowe,
d) przesyłki kurierskie,
2) w obrocie zagranicznym:
a) przesyłki listowe nierejestrowane (ekonomiczne i priorytetowe),
b) przesyłki listowe rejestrowane (priorytetowe),
c) paczki pocztowe,
3) w obrocie krajowym:
a) paczki pocztowe ekonomiczne i priorytetowe,
b) przesyłki pocztowe na warunkach szczególnych ekonomicznych i priorytetowych.
8. Wykonawca zezwoli Zamawiającemu na uiszczanie należności za świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej umowy w formie opłaty z dołu.
9. Przez opłatę z dołu należy rozumieć opłatę w całości wniesioną przez Zamawiającego, bezgotówkowo, z uwzględnieniem zasad rozliczania i regulowania należności, poprzez polecenie przelewu
w terminie późniejszym niż:
a) nadanie przesyłek,
b) odbiór przesyłek rejestrowanych zwracanych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości
ich doręczenia/wydania odbiorcy.
10. Podane ilości przesyłek określone w kosztorysie ofertowym są ilością orientacyjną. Zamawiający zastrzega możliwość wykonania mniejszej/ większej liczby przesyłek zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem.
11. Książka nadawcza będzie wydrukiem komputerowym, który stosowany jest do rejestracji korespondencji w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki.
12. Zamawiający nie będzie samodzielnie oznaczał przesyłek rejestrowanych poprzez naklejanie na nich kodów nadawczych oraz nie będzie umieszczał kodów nadawczych w książkach nadawczych
13. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron.
14. Nadanie przesyłek listowych oraz przesyłek, niebędących przesyłką listową przygotowanych do nadania zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w umowie następować będzie w wyznaczonej placówce Wykonawcy mającej siedzibę we Wronkach w dniu ich przyjęcia od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru raz dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach między 13.00-15.00 przesyłek przyjętych do wyekspediowania z siedziby Zamawiającego.
15. Zamawiający wymaga aby do wykonania Przedmiotu Umowy był kierowany personel, którego wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U., z 2002 r. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania dotyczącego zatrudnienia osób objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Obowiązek powyższy znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się