PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE ORAZ WYDAWANIE CIEPŁYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WĘGLINIEC ORAZ POSIŁKU DLA DOROSŁYCH OBJĘTYCH RZĄDOWYM PROGRAMEM POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia: Przygotowanie, dostarczenie oraz wydawanie ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach na terenie gminy Węgliniec oraz posiłku dla dorosłych objętych rządowym programem pomoc państwa w zakresie dożywiania.
2. Wspólny słownik zamówień
CPV 55.32.20.00-3 – usługi gotowania posiłków
CPV 55.52.40.00-9 – usługi dostarczania posiłków do szkół
CPV 55.52.00.00-0 – usługi dostarczania posiłków
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1. ZADANIE NR 1 - Czerwona Woda, Stary Węgliniec,
3.1.1. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania posiłków przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.
3.1.2. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania ok. 9 gorących posiłków (7 posiłków dla osób dorosłych w Starym Węglińcu, 2 posiłki dla dzieci w Czerwonej Wodzie) dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.
3.1.3. Na ciepły posiłek składa: zupa – min. 450g na porcję i drugie danie - przy czym Zamawiający wymaga aby trzy razy w tygodniu dostarczane były drugie dnia mięsne z mięsa – 90g, surówki – 60g, ziemniaków, kasza, makaron, ryż – 200g. W pozostałe dni dostarczone muszą być dania bezmięsne typu pierogi, pyzy, kluski itp. – min. 350g na porcję.
3.1.4. W celu kontroli spełniania wymogu o którym mowa w pkt 3.1.3, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedkładał Kierownikowi MGOPS, najpóźniej do piątku do godz. 12.00, jadłospis na kolejny tydzień. Jadłospis może być przekazywany pocztą elektroniczną na adres: opswegliniec@poczta.onet.pl
3.1.5. Podane przez Zamawiającego ilości mogą ulec zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu).
Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków odbywać się będzie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w terminach i godzinach ustalonych z dyrektorami szkół oraz Kierownikiem MGOPS w Węglińcu.
3.1.6.Wydawanie i spożywanie posiłków szkolnych powinno odbywać się w miejscu umożliwiającym spożywanie posiłku w czasie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi (dotyczy posiłków dla dzieci).
3.1.7.Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia do szkół listy uczniów oraz listy osób dorosłych, które będą korzystać z posiłków.
3.1.8.Wykonawca odpowiada za zgodność jakości przygotowanego gorącego posiłku z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz wydawania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010, nr 136, poz. 917) oraz w przepisach wykonawczych.
3.1.9.Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów. Posiłek jest każdego dnia inny (według zasady zastosowania dekadowego jadłospisu).
3.1.10.Posiłki należy wydawać na własnej zastawie stołowej, własnym pracownikiem. Zamawiający nie dopuszcza używania zastawy plastikowej.
1.11.Dowożone posiłki winny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz dowożone w termosach zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich spożywaniu.
3.1.12.Wykonawca powinien posprzątać pomieszczenia po zakończeniu spożywania posiłków.
3.2.ZADANIE NR 2 - Przedszkole Ruszów
3.2.1. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania posiłków przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.
3.2.2. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania ok. 5 gorących posiłków dla dzieci w Przedszkolu w Ruszowie, dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.
3.2.3. Na ciepły posiłek składa: zupa – min. 450g na porcję i drugie danie - przy czym Zamawiający wymaga aby trzy razy w tygodniu dostarczane były drugie dnia mięsne z mięsa – 90g, surówki – 60g, ziemniaków, kasza, makaron, ryż – 200g. W pozostałe dni dostarczone muszą być dania bezmięsne typu pierogi, pyzy, kluski itp. – min. 350g na porcję.
3.2.4. W celu kontroli spełniania wymogu o którym mowa w pkt 3.2.3, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedkładał Kierownikowi MGOPS, najpóźniej do piątku do godz. 12.00, jadłospis na kolejny tydzień. Jadłospis może być przekazywany pocztą elektroniczną na adres: opswegliniec@poczta.onet.pl
3.2.5.Podane przez Zamawiającego ilości mogą ulec zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu).
3.2.6.Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków odbywać się będzie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w terminach i godzinach ustalonych z dyrektorem przedszkola oraz Kierownikiem MGOPS w Węglińcu.
3.2.7.Wydawanie i spożywanie posiłków powinno odbywać się w miejscu umożliwiającym spożywanie posiłku w czasie przerw pomiędzy zajęciami (dotyczy posiłków dla dzieci).
3.2.8.Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia do przedszkola listy dzieci, które będą korzystać z posiłków.
3.2.9.Wykonawca odpowiada za zgodność jakości przygotowanego gorącego posiłku z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz wydawania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010, nr 136, poz. 917) oraz w przepisach wykonawczych.
3.2.10.Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów. Posiłek jest każdego dnia inny (według zasady zastosowania dekadowego jadłospisu).
3.2.11.Posiłki należy wydawać na własnej zastawie stołowej, własnym pracownikiem. Zamawiający nie dopuszcza używania zastawy plastikowej.
3.2.12.Dowożone posiłki winny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz dowożone w termosach zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich spożywaniu.
3.2.13.Wykonawca powinien posprzątać pomieszczenia po zakończeniu spożywania posiłków.
3.3.ZADANIE NR 3 - Węgliniec:
3.3.1.Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania posiłków przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.
3.3.2.Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania ok. 20 gorących posiłków w tym cztery posiłki dla osób dorosłych dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.
3.3.3.Na ciepły posiłek składa: zupa – min. 450g na porcję i drugie danie przy czym Zamawiający wymaga aby trzy razy w tygodniu dostarczane były drugie dnia mięsne z mięsa – 80g, surówki – 60g, ziemniaków – 200g. W pozostałe dni dostarczone muszą być dania bezmięsne typu pierogi, pyzy, kluski itp. – min. 350g na porcję.
3.3.4. W celu kontroli spełniania wymogu o którym mowa w pkt 3.3.3, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedkładał Kierownikowi MGOPS, najpóźniej do piątku do godz. 12.00, jadłospis na kolejny tydzień. Jadłospis może być przekazywany pocztą elektroniczną na adres: opswegliniec@poczta.onet.pl
3.3.5.Podane przez zamawiającego ilości mogą ulec zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu).
3.3.6.Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków odbywać się będzie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w terminach i godzinach ustalonych z dyrektorem szkoły oraz Kierownikiem MGOPS w Węglińcu.
3.3.7.Wydawanie i spożywanie posiłków szkolnych powinno odbywać się w miejscu umożliwiającym spożywanie posiłku w czasie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi (dotyczy posiłków dla dzieci) w pomieszczeniu znajdującym się na terenie szkoły wyposażonym w odpowiednia ilość miejsc. Wykonawca dołączy do oferty kopie umowy najmu.
3.3.8.Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia do szkoły listy uczniów oraz listy osób dorosłych, które będą korzystać z posiłków.
3.3.9.Wykonawca odpowiada za zgodność jakości przygotowanego gorącego posiłku z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz wydawania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010, nr 136, poz. 917) oraz w przepisach wykonawczych.
3.3.10.Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów. Posiłek jest każdego dnia inny (według zasady zastosowania dekadowego jadłospisu) i składać się będzie z zupy i drugiego dania.
3.3.11.Posiłki należy wydawać na własnej zastawie stołowej, własnym pracownikiem. Zamawiający nie dopuszcza używania zastawy plastikowej.
3.3.12.Dowożone posiłki winny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz dowożone w termosach zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich spożywaniu.
3.3.13.Wykonawca powinien posprzątać pomieszczenia po zakończeniu spożywania posiłków.
3.4.ZADANIE NR 4 - Ruszów:
3.4.1.Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania posiłków przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.
3.4.2.Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania ok. 40 gorących posiłków w tym 5 posiłków dla osób dorosłych dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.
3.4.3. Na ciepły posiłek składa: zupa – min. 450g na porcję i drugie danie przy czym Zamawiający wymaga aby trzy razy w tygodniu dostarczane były drugie dnia mięsne z mięsa – 80g, surówki – 60g, ziemniaków – 200g. W pozostałe dni dostarczone muszą być dania bezmięsne typu pierogi, pyzy, kluski itp. – min. 350g na porcję.
3.4.4. W celu kontroli spełniania wymogu o którym mowa w pkt 3.4.3, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedkładał Kierownikowi MGOPS, najpóźniej do piątku do godz. 12.00, jadłospis na kolejny tydzień. Jadłospis może być przekazywany pocztą elektroniczną na adres: opswegliniec@poczta.onet.pl
3.4.5.Podane przez zamawiającego ilości mogą ulec zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu).
3.4.6.Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków odbywać się będzie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w terminach i godzinach ustalonych z dyrektorami szkół oraz z Kierownikiem MGOPS w Węglińcu.
3.4.7.Wydawanie i spożywanie posiłków szkolnych powinno odbywać się w miejscu umożliwiającym spożywanie posiłku w czasie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi (dotyczy posiłków dla dzieci) w pomieszczeniu znajdującym się na terenie szkoły wyposażonym w odpowiednia ilość miejsc. Wykonawca dołączy do oferty kopie umowy najmu.
3.4.8.Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia do szkół listy uczniów, którzy będą korzystać z posiłków.
3.4.9.Wykonawca odpowiada za zgodność jakości przygotowanego gorącego posiłku z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz wydawania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010, nr 136, poz. 917) oraz w przepisach wykonawczych.
3.4.10.Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów. Posiłek jest każdego dnia inny (według zasady zastosowania dekadowego jadłospisu) i składać się będzie z zupy i drugiego dania.
3.4.11.Posiłki należy wydawać na własnej zastawie stołowej, własnym pracownikiem. Zamawiający nie dopuszcza używania zastawy plastikowej.
3.4.12.Dowożone posiłki winny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz dowożone w termosach zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich spożywaniu.
3.4.13.Wykonawca powinien posprzątać pomieszczenia po zakończeniu spożywania posiłków.

3.4. Posiłki będą dostarczane do:

3.4.1. ZADANIE NR 1 - SP w Czerwonej Wodzie, Filia SP Stary Węgliniec,
3.4.2. ZADANIE NR 2 – Przedszkole Niepubliczne Ruszów
3.4.3. ZADANIE NR 3 Szkoła Podstawowa w Węglińcu, MGOPS Węgliniec,
3.4.4. ZADANIE NR 4 - Szkoła Podstawowa w Ruszowie.

4. Ustala się następujące warunki płatności.
4.1.Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy
4.2. Faktura powinna być adresowana do: Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec . Odbiorca -Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu, ul. Sikorskiego 40, 59-940 Węgliniec
4.3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania nazw (firm) podwykonawców. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.
6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
8. Zapisy, o których mowa w pkt. od 6 do 7 niniejszego rozdziału SIWZ stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
9. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
10. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w wymiarze pełnego etatu), w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 1666 ze zm.), przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), co najmniej jedną osobę wykonującą czynności związane z przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków. Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności;
2) W terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy wykonawca złoży zamawiającemu oświadczenie, zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. Wzór oświadczenia, o którym mowa w niniejszym podpunkcie stanowi Formularz nr 5 do SIWZ.
3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
d) wystąpienia z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli
4) postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy – formularz nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się