Dożywianie uczniów szkół podstawowych i Zespołu Szkół z terenu Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu i dostawie do szkół na terenie Miasta i Gminy Prusice gorących obiadów jednodaniowych (trzy razy w tygodniu drugie danie – poniedziałek, środa, piątek, dwa razy w tygodniu pożywna zupa – wtorek, czwartek) w celu dożywiania dzieci, realizowanego ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach.
2. Proponowane zestawy:
Gorący posiłek w postaci II dania, proponowane zestawy: pierogi – nadzienie różne; kopytka – dodatki różne; naleśniki – nadzienie różne; mięso/ryby – dodatki ziemniaki, surówka; gołąbki – sosy różne; gulasz – dodatki ziemniaki, surówka; placki ziemniaczane – sos; pulpety w sosie – surówka.
3. Pod pojęciem „pożywnej zupy” należy rozumieć zupę z tzw. mięsną wkładką (z wyłączeniem parówek) podaną ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego.
4. Pod pojęciem „drugie danie” należy rozumieć posiłek mięsny/rybny z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem i krokiety.
5. Waga posiłków powinna się przedstawiać następująco: zupa 400g, ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – 200g, mięso lub ryba – 100g, surówka lub jarzyny – 100g, pierogi, naleśniki, kopytka, makaron, krokiety z sosem – 200g.
6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Posiłek pakowany będzie w naczynia jednorazowe ze sztućcami jednorazowymi. Brudne naczynia mają być uprzątnięte przez wykonawcę natychmiast po spożyciu przez dzieci posiłku i wywiezione ze szkoły. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i wagę zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu, Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami Szkół i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach. Przykładowy jadłospis będzie przedstawiany Dyrektorom Szkół i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach z tygodniowym wyprzedzeniem.
7. Zamówienie obejmuje cztery szkoły z uwzględnieniem ilości dzieci w roku 2016/2017 i 2017/2018. Średnia ilość dożywianych dzieci w roku 2017 to 148 dzieci.
8. Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia usługi dożywiania w ograniczonej ilości w okresie wakacji i ferii zimowych wg. zapotrzebowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach. Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków.
9. Przewidywana roczna ilość posiłków w okresie obowiązującej umowy od 02.01.2018r. – 31.12.2021r. wynosi ok. 27 084.
10. Miejsce wydawania posiłków wyznaczają Dyrektorzy Szkół.
11. Wykaz dzieci objętych dożywianiem zostanie przekazany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przed 02.01.2018r. i w kolejnych latach przed rozpoczęciem roku szkolnego.
12. Standardy żywienia
1) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r Nr 171, poz.1225 ze zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do ustawy,
2) Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną, wielkość posiłku oraz normy produktów dla dzieci w wieku szkolnym. Wyklucza się posiłki sporządzone na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonki. Produkcja posiłków powinna odbywać się z surowców świeżych, najwyższej jakości, posiadających dokumenty dopuszczające je do spożywania, z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i wagę posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w przepisach dobrego żywienia, Zamawiający kosztami badania oraz ewentualnych kosztów stwierdzonych nieprawidłowości obciąży Wykonawcę.
4) Przygotowanie posiłków zgodnie ze współczesnymi zaleceniami racjonalnego żywienia np. „Żywienie dzieci w Przedszkolach” - Zofii Wachowiak, Haliny Weker, podstawę wyżywienia powinny stanowić produkty o wysokiej zawartości pełnowartościowego białka, węglowodanów, produkty mleczne, warzywa, owoce.
13. Sposób dostawy:
1) Realizując dostawy Wykonawca zachowywać będzie segregację potraw, dostarczając je Zamawiającemu każdego dnia, w odpowiednich zbiorczych pojemnikach zapewniających przydatność potraw do spożycia, bezpośrednio po opróżnieniu pojemników i niezwłocznym podzieleniu potraw na porcje, oraz zapewniających właściwą ochronę i temperaturę. Posiłki dostarczane będą środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne, dopuszczonymi decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia,
2) Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności,
3) Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Posiłek porcjowany będzie w naczynia jednorazowe ze sztućcami jednorazowymi wykonanymi z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
4) Używane naczynia winny być uprzątnięte przez wykonawcę natychmiast po spożyciu przez dzieci posiłku i wywiezione ze szkoły,
5) Przekazanie zawartości pojemników z żywnością oraz następnie przekazywanie pustych pojemników następować będzie w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego,
6) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
55 32 00 00-9 Usługi podawania posiłków
15 89 42 10-6 Posiłki szkolne

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się