Usługa cateringowa: przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków dla uczestników Dziennego Domu Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach w 2018 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa: przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla uczestników Dziennego Domu Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach w 2018 r.
2. Przygotowywanie dwudaniowych obiadów (zupa i drugie danie) z napojem i ich dowóz w pojemnikach Wykonawcy, transportem Wykonawcy przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, do siedziby Dziennego Domu Wsparcia MOPS w Żarach przy ul. Bohaterów Getta 19, w okresie od 2.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3. Dziennie liczba obiadów wyniesie około 23, nie więcej jednak niż 30. Rzeczywista ilość posiłków wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego i może ulec zmianie w zależności od ilości osób objętych usługą, przy czym Wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana.
4. Dostarczane obiady powinny spełniać co najmniej niżej wymienione parametry (na jedną porcję obiadową):
a. zupa 450 ml
b. ziemniaki, ryż, kasza, makaron 200 g
c. mięso (gotowy wyrób) 100 g
d. ryba 120 g
e. danie mięsne w sosie 230 g
f. surówka lub warzywa gotowane dwa rodzaje łącznie 200 g
g. dania mączne 300 g
h. napój (kompot, sok) 200 ml
5. Drugie danie przynajmniej 3 x w tygodniu powinno być mięsne.
6. Posiłki powinny być urozmaicone, a ich skład nie powinien się powtarzać w ciągu 5 dni.
Z jadłospisu wyłącza się dania słodkie.
7. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym jadłospisu na dany miesiąc z tygodniowym wyprzedzeniem. Jadłospis zatwierdza kierownik DDW lub osoba go zastępująca. Jadłospis powinien być dostosowany do pory roku.
8. Temperatura dostarczonych posiłków powinna wynosić:
a. zupa – 75°C-80°C
b. drugie danie – 65°C – 70°C
9. Przygotowanie posiłków oraz transport odbywać się będzie w warunkach przewidzianych stosownymi przepisami, w tym zawartych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.).
10. Dostarczenie posiłków następować będzie w godzinach 12.30 – 12.45.
11. Zamawiający zapewnia naczynia i sztućce do spożywania wydawanych posiłków.
12. Wydawanie posiłków leży po stronie Zamawiającego.
13. Wykonawca będzie ponosił koszty dowozu posiłków do lokalu Zamawiającego we własnych termosach do tego przeznaczonych. Utrzymanie czystości termosów leży po stronie Wykonawcy.
14. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzialnych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki, o nie gorszej jakości na swój koszt, z innych źródeł.
15. Oferowane posiłki muszą być: świeże, posiadające aktualne terminy przydatności do spożycia, wysokiej jakości zarówno, co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną. Posiłki muszą być przyrządzone w dniu wydawania.
16. Posiłki oraz miejsce ich przygotowania muszą spełniać wymogi ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
17. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek żywności zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania
i przechowywania próbek przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 545).
18. Zamawiający będzie informował elektronicznie (na adres podany przez Wykonawcę), bądź telefonicznie (na nr telefonu podany przez Wykonawcę)Wykonawcę o zmianie ilości posiłków zgodnie z deklaracją złożoną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
19. Płatność za usługę będzie rozliczana w okresach miesięcznych po zakończeniu miesiąca świadczenia usługi na podstawie faktury VAT dostarczonej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, płatne w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej i otrzymanej faktury przez Zamawiającego.
20. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje:
a. Lokalem do przygotowywania posiłków spełniającym wymogi sanitarne potwierdzone aktualnym dokumentem wystawionym przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
b. środkiem transportu przeznaczonym do dostarczenia posiłków do lokalu Zamawiającego, spełniającym wymogi sanitarne potwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
c. personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie, oraz ważne badania wydane zgodnie z odpowiednimi przepisami zapewniającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
21. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:
a. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu do gotowania.
b. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełnienia przez Wykonawcę wymogu określonego w pkt 21 lit. a.
c. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:
• Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu określonego w lit. a. Oświadczenia powinny zawierać
w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na umowę o pracę wraz ze wskazaniem rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia.
• Żądania od Wykonawcy wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia wymogu określonego w lit. a.
• Oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony danych osobowych.
d. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niespełnienia wymogu określonego w lit. a Zamawiający zastosuje wobec Wykonawcy sankcję w postaci kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w złożonym przez Wykonawcę formularzu oferty za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu wymogu określonego w lit. a.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stosowanych surowców, procesów technologicznych oraz norm jakościowych i żywieniowych posiłków oraz zgłaszania Wykonawcy uwag w tym zakresie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się