Zakup aparatury medycznej dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku tj.: Zakup myjni-dezynfektorów z wyposażeniem – 6 szt.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku tj.: Zakup myjni - dezynfektorów z wyposażeniem – 6 szt. Niniejszy przedmiot zamówienia dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi załącznik nr 1.1 do specyfikacji („Formularz cenowy”), załącznik nr 1.2 do specyfikacji („Specyfikacja techniczna”). Załącznik 1.2 określa wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione. Załącznik nr 1.3 do specyfikacji określa „Warunki gwarancji jakości i serwisu”. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment zgodnie z potrzebami szpitala, dopuszcza także oferty równoważne, przez które rozumie się asortyment o identycznym przeznaczeniu jak opisany w załączniku nr 1.2 i o parametrach - jeśli je doprecyzowano - nie gorszych z punktu widzenia użytkownika. Termin realizacji do dnia 20.12.2017 r.
Pozostałe warunki zamówienia określone są w punkcie XV oraz powołanym w nim załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”). Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania.
Dostarczany asortyment musi: odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione we wzorach załącznika nr 1.1 – 1.3 do oferty oraz posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości
  • Narzędzia do utrzymania czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się