dostawa artykułów spożywczych w postaci gotowych produktów z przeznaczeniem na posiłki profilaktyczne

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych w postaci gotowych produktów z przeznaczeniem na posiłki profilaktyczne
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Warunkach zamówienia
Wykaz wymaganych dokumentów: Zgodnie z wykazem zawartym w Warunkach zamówienia
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- dostawa artykułów spożywczych w postaci gotowych produktów z przeznaczeniem na posiłki profilaktyczne - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: dostawa artykułów spożywczych w postaci gotowych produktów z przeznaczeniem na posiłki profilaktyczne:
Cena - 40,00%
jakość (walory smakowe) - 60,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem z otwarcia ofert Wykonawcy mogą się zapoznać od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-12-08 08:15
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Tarnowskie Góry
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-11-30

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2017 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się