Czujki systemu wykrywania pożarowego ESSER

» Opis zapytania

Prosimy o złożenie oferty cenowej w II Rundzie zapytania z uwzględnieniem maksymalnego rabatu cenowego na dostawę:

1. GNIAZDO CZUJKI IQ8 KAT.E805590 SYSTEM WYKRYW.POŻ.ESSER – 5 szt.
2. CZUJKA OT IQ8 KAT.802373 SYSTEM WYKRYW.POŻ.ESSER - 5 szt.
3. CZUJKA TERMORÓŻNICZKOWA TD IQ8 KAT.802271 SYSTEM WYKRYW.POŻ.ESSER - 5 szt.
4. CZUJKA OPTYCZNA DYMU KAT.802371 SYSTEM WYKRYW.POŻ.ESSER - 5 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkty równoważne.
Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jakie posiada produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż wskazanego przez Zamawiającego produktu oryginalnego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych urządzeń lub w układach technologicznych Zamawiającego.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy dołączyć do oferty opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia ŁAGISZA w Będzinie. wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wybranych pozycji ze złożonej oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy.
- przy dostawie wymagane świadectwo jakości, certyfikaty, instrukcja użytkowania.

Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzenie, że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta i na podstawie której system przeliczy łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji (w cenie ofertowej netto produktu należy uwzględnić jego cenę , cenę transportu, cło w przypadku importu (gdy obowiązuje) oraz inne składniki np. rabaty, upusty i.t.p.).
Kryterium oceny ofert: łączna wartość oferty dla wszystkich pozycji.
3. W zakładce dokumenty znajduje się
- Podręcznik Oferenta
4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-mail.

Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się