Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Piątnica w latach 2018 – 2020.

» Opis zapytania

. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek na terenie całego kraju i w obrocie zagranicznym oraz doręczaniu Zamawiającemu zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu, a także zwrot do Zamawiającego przesyłek niedoręczonych odbiorcy po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami nadawczymi. 2. Szczegółowy wykaz rodzajów przesyłek i usług będących przedmiotem zamówienia określa załącznik nr 1A do SIWZ – Kosztorys ofertowy. Załącznik ten wypełnia Wykonawca i składa razem z ofertą. 3. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone przez Wykonawcę zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: a) ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017, poz. 1481) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U.2013, poz.1468, Dz. U. 2017, poz. 34); b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), c) międzynarodowymi przepisami pocztowymi w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie zagranicznym, o ile stanowią inaczej niż to zostało uregulowane przepisami Ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017, poz. 1481). 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawców osób na podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności objętych przedmiotowym zamówieniem (osoba dostarczająca/odbierająca przesyłki od/do Zamawiającego), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się