Usługa dożywiania dzieci w szkołach na terenie gminy miasta Lipna w 2018 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie gminy miasta Lipna, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu jednodaniowego gorącego posiłku w dni pobierania nauki szkolnej, w okresie od 15 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku ( z wyłączeniem okresu ferii, przerw świątecznych oraz wakacji ).
Projekt realizowany jest w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Zamawiający oczekuje przygotowania i dostarczenia zestawu posiłków dziennie ( śniadania i obiadu jednodaniowego ) dla dzieci uczęszczających do pięciu szkół na terenie Gminy Miasta Lipna, tj:
• Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie, ul. Okrzei 1
• Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie, Plac 11 Listopada 13
• Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Lipnie, ul. Szkolna 2
• Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie, ul. Okrzei 4
• Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, ul. Okrzei 3

Dzienna ilość posiłków (wg stanu na listopad 2017r.) wynosiła łącznie – 249 zestawów posiłków, tj:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Lipnie - 134 zestawów posiłków
Szkoła Podstawowa nr 5 w Lipnie - 61 zestawów posiłków
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lipnie - 20 zestawów posiłków
Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie - 24 zestawów posiłków
Zespół Szkół Technicznych w Lipnie - 10 zestawów posiłków
Posiłki wydawane są w szkołach w godzinach od 8:00 do 14:30 ;

2. Dostarczane zestawy posiłków muszą być urozmaicone, nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch kolejnych tygodni.
3. Dostarczane posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być przygotowywane z pełnowartościowych, posiadających aktualne terminy ważności artykułów spożywczych, zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej i wymogami sanitarnymi dla żywienia zbiorowego. Produkcja, przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach higieniczno- sanitarnych. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Posiłki muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.
4. Posiłki muszą być gorące o odpowiedniej temperaturze, gotowe do spożycia po ich dostarczeniu.
5. Posiłki muszą być dostarczone do każdej z placówek tak aby możliwe ich wydanie w godzinach wskazanych powyżej.
6. Wykonawca będzie dostarczać zestawy posiłków własnym środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, na własny koszt w specjalistycznych pojemnikach i termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
7. Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku dostarczanych posiłków.
8. Wykonawca zapewnia czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków.
9. Brudne naczynia i sztućce będą myte, wyparzane i odpowiednio przechowywane
w stołówce szkolnej/kuchence szkolnej/przedszkolnej. Obowiązki w tym zakresie realizowane nie należą do Wykonawcy.
10. Każdy zestaw posiłków będzie składał się z:
a) śniadania, które ma się składać z kanapki ( bułka z wędliną, jajkiem, serem, pasztetem i zawsze z warzywem, którym może być: sałata, ogórek, rzodkiewka itp.,
b) obiadu, który będzie się składał z:
 maxymalnie dwa dni w tygodniu jednego dania, np.: z zupy z wkładką (mięso) i kromką chleba oraz surowy owoc podawany w całości (np. banan, jabłko, gruszka, brzoskwinia, pomarańcza)
 minimalnie trzy dni w tygodniu z drugiego dania z kompotem owocowym.
 Jedna porcja zupy z wkładką musi posiadać pojemność nie mniejszą niż 450 ml.
 Jedna porcja drugiego dania mięsnego lub bezmięsnego musi posiadać gramaturę nie mniejszą niż 400 gramów, w tym: mięso – 100g, porcja warzyw (surowych lub przetworzonych) – 150 g oraz ziemniaki lub ryż, kasza, makaron - 150 g z dodatkami.
 Jeden raz w tygodniu drugie danie bezmięsne musi stanowić ryba pod różną postacią.
 Ponadto drugie danie bezmięsne mogą stanowić pierogi, kopytka, naleśniki, itp.
 Jeden raz w tygodniu drugie danie mogą stanowić pierogi, kopytka, naleśniki z serem lub krokiety – w ilości 400 gramów.
 Dodatkowo do drugiego dania 200 ml kompotu owocowego.

UWAGA: Koszt posiłku nie może przekroczyć 4 zł brutto, a znaczącą wagę w ocenie oferty będzie miał jadłospis - np. ilość drugich dań mięsnych w ciągu tygodnia, ich różnorodność, ilość warzyw surowych, gotowanych w porcji dziennej, ilość i różnorodność owoców przy codziennych posiłkach itp.

11. Jadłospisy układane będą przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do dyrektorów placówek i do Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu dwóch tygodni (10 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego dania, zupy lub owocu.
12. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i wydawania posiłków zgodnie
z normami żywieniowymi stosowanymi w zbiorowym żywieniu dzieci i młodzieży określone w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154 ) z uwzględnieniem zmian ww. przepisów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
13. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków są po stronie dyrektorów placówek i z nimi należy uzgadniać wszystkie szczegóły z tym związane.
14. Informacje o dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej lub o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków dyrektorzy poszczególnych placówek lub osoby przez nich upoważnione, przekażą Wykonawcy co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.
16. Dla potrzeb badań żywności przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną (SANEPID) Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania przez 48 godzin po 150 gramów każdej części składowej potraw; po upływie tego czasu próbki posiłków mogą być zniszczone.
17. Posiłki dowożone będą :
a) do szkół : Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnie, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lipnie i
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lipnie - w specjalistycznych termosach gwarantujących
utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wykonawcę
zobowiązuje się dbać o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport
posiłków.
b) do szkół: Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie, Zespół Szkół Technicznych w Lipnie - w
naczyniach jednorazowych + sztućce dostarczanych przez Wykonawcę na jego koszt.
Wykonawcę zobowiązuje się do odbioru na bieżąco zużytych naczyń i sztućców jednorazowych.
c) transport posiłków musi spełniać wymagania konieczne do zapewnienia właściwych
warunków higienicznych i zdrowotnych, na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje
się do załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków.
18. Szacunkowa liczba osób objętych dożywianiem to ok. 250 (liczba ta w trakcie roku 2018 może ulec zmianie – zmniejszeniu lub zwiększeniu do +/ - 30%.) W przypadku zmiany liczby zestawów posiłków, Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie liczby posiłków. Określona liczba osób objętych posiłkiem jest wartością prognozowaną i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznej należności z tytułu wykonania zamówienia.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, będzie leżało to w interesie Zamawiającego. W związku z tym Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
20. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z dyrektorami szkół lub wskazanymi pracownikami oraz Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie lub inną osobą upoważnioną w zakresie realizacji dożywiania (przyjmowanie zgłoszeń, rezygnacja z posiłków itp.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się