Dostawa środka chemicznego do neutralizacji gazów złowonnych w rejonie SG-2 "Polkowice-Sieroszowice".

» Opis zapytania

Procedura przetargowa ma na celu wskazanie i zakup preparatu neutralizującego gazy złowonne, które obecnie stanowią problem eksploatacyjny szybu wydechowego SG-2, a spowodowany jest on odprowadzaniem do atmosfery substancji złowonnych m.in. siarkowodór, merkaptany i węglowodory. Substancje odoroczynne stanowią naturalną mieszaninę gazów, która uwalania się w sposób niezamierzony z górotworu podczas eksploatacji złoża rudy miedzi. Miejsca emanacji występują na oddziałach wydobywczych G-62 i G-63 na głębokości ok. 1050m w obszarze górniczym „Sieroszowice”. Substancje odoroczynne zawarte są w gazie uwalnianym ze znajdujących się w strefie nadzłożowej struktur geologicznych tworzących pułapki gazowe. Pułapki występują w partiach antylklinalnych zafałdowań znajdujących się powyżej złoża rudy miedzi, nieprzepuszczalnych warstw soli i anhydrytów. Po wybraniu rudy skały nadzłożowe ulegają rozluźnieniu i spękani, a przez powstałe szczeliny gaz z pułapek przedostaje się do wyrobisk odprowadzany jest systemem wentylacyjnym kopalni do szybu SG-2, a następnie do atmosfery.

Zakupiony środek chemiczny będzie zastosowany na instalacji zraszającej zlokalizowanej pod ziemią na głębokości 1020 m w lunecie wentylacyjnej szybu SG-2. Instalacja aktualnie dozuje preparat reagujący z substancjami złowonnymi zawartymi w zużytym powietrzu kopalnianym. Zdarzają się dni, kiedy stężenie substancji zapachowych , pomimo zastosowaniu preparatu, przekracza próg wyczuwalności. Nowy preparat ma za zadanie redukcję uciążliwości odorowej gazów złowonnych odprowadzonych na powierzchnię szybem SG-2, w maksymalnym zakresie.

The subject matter of the contract is purchasing a chemical neutralizer of odorous gases discharged into the atmosphere from SG-2 ventilation shaft containing among others hydrogen sulphide, mercaptans and hydrocarbons. Substances generating odours are natural mixture of gases which is discharged unintentionally from rock mass during exploitation of copper ore deposit. Places of emanation occur in G-62 and G-63 mining division at the depth of 1050 m in Sieroszowice mining area. Substances generating odours are compounds of the gas discharged from geological structures in zones over deposits which form gas traps. The traps occur in areas of anticlinal orogeny located over copper ore deposits, impervious layers of salt and anhydrite. The rocks become loose and cracked as a result of ore extraction. Gases which find their way to excavation through cracks are discharged through ventilation system to SG-2 shaft and then to the atmosphere.


The application place of the pretaration.
The chemical neutralizer will be used in the sprinkling installation located underground at the depths of 1020 m in ventilation duct of SG2 shaft. The installation presently dispenses a preparation which reacts with odorous substances contained in used mine air. There are days when the concentration of odorous substances exceeds the smell threshold, despite applying the neutralizer. The new preparation should reduce in the maximum scope the nuisance of odorous gases discharged to the surface through the SG2 shaft.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się