Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie.’’
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stołówki szkolnej w okresie od 1 stycznia 2018 r., do 30 czerwca 2019 r ( z wyłączeniem lipca i sierpnia) w tym :
1) Świadczenie usług żywnościowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5.
2) Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonywać zamówienie w pomieszczeniach szkoły, opis pomieszczeń został określony we wzorze umowy. W związku z użyczeniem pomieszczeń szkoły oraz możliwością wykorzystania pomieszczeń stołówki do celów komercyjnych tj. sprzedaży obiadów innym osobom niż uczniowie szkoły Podstawowej nr 5 zamawiający będzie pobierał czynsz miesięczny w kwocie 500 zł brutto.
Ad.1
Przedmiotem zamówienie jest przygotowywanie i podawanie obiadów dla uczniów szkoły podstawowej nr 5 w pomieszczeniach określonych we wzorze umowy. Szacunkowa ilość obiadów wynosi do 250 dziennie w okresie styczeń czerwiec 2018 r oraz do 350 dziennie w okresie wrzesień 2018 do czerwiec 2019. Zamawiający szacuje, że przez cały okres zamówienia ilość posiłków wyniesie:
- 100 000 obiadów.
Podana ilość obiadów jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu .
Wydawanie obiadów będzie odbywać się począwszy od dnia 01.01.2018 r.- do 30.06.2019 r od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu ferii letnich, zimowych i dni wolnych od pracy w godzinach 11.25-14.00
W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, wydawanie obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
Wykonawca dostarczał będzie w pierwszy dzień tygodnia, tygodniowy jadłospis z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw - do wiadomości Zamawiającego i umieszczenie w gablocie przy stołówce szkolnej. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z przedstawionym jadłospisem.
Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.
Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe:
1) zupa: gramatura minimum 250 ml i kaloryczność minimum 200 kcal,
2) drugie danie: gramatura minimum 400 gram i kaloryczność minimum 600 kcal,
3) deser: np. kompot, owoc, napoje owocowe lub warzywne o poj. minimum 200 ml.

Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
1. jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,
2. w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym (z przewagą drobiowego),
3. co najmniej 1 raz obiad z drugim daniem rybnym.
4. potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, bez dodatków konserwujących, barwiących, sztucznie aromatyzowanych,
5. w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,
6. do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów spożywczych - oleje, masło, margaryny miękkie kubkowe niearomatyzowane zaś do smażenia olej roślinny rafinowany, stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli (obniżona zawartość sodu)
7. ważna jest estetyka potraw i posiłków.
Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.
Zamawiający zaleca żeby wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń ,urządzeń, instalacji .itp.
Transport posiłków powinien odbywać się w naczyniach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw .
Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług stołówki szkolnej takie jak :
- porcjowanie posiłków
- nalewanie zupy do waz i umieszczenie ich na stolikach
-nalewanie i podawanie zupy na stoliki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5
- rozkładanie i zbieranie talerzy i sztućców
- codzienne sprzątanie pomieszczeń jadalni po posiłkach
- organizacja zbierania należności za wydawane posiłki oraz terminowe rozliczanie
się z działem księgowości szkolnej za dzierżawione pomieszczenia
- organizacja zgłoszeń odpisów za nie korzystanie z posiłków (zwolnienia lekarskie)
Koszty związane z dystrybucją ,wydawaniem obiadów, myciem naczyń i termosów, sprzątaniem stołówki ,wywóz resztek poobiadowych ponosić będzie Wykonawca
Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do :
- utrzymania czystości i porządku na terenie stołówki i pomieszczeń kuchennych
zgodnie z wymogami odpowiednich służb sanitarnych ,
- wyposażyć na własny koszt wynajęte pomieszczenia w urządzenia i naczynia
niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej .
- na własny koszt Wykonawca przeprowadzi niezbędne prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności .
- na własny koszt Wykonawca przeprowadzać będzie konserwacje , naprawy , przeglądy okresowe, zgodnie z technologią użytkowania i prawem budowlanym.

Ad.2 –dzierżawa pomieszczeń określonych we wzorze umowy. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z korzystaniem z mediów na warunkach określonych we wzorze umowy.
Zamawiający wymaga od wykonawcy świadczenia usług (przygotowywania posiłków) w pomieszczeniu zamawiającego na warunkach określonych w niniejszej SIWZ i wzorze umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2017 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się