Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu wyposażenia Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (8 zadań częściowych)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu wyposażenia Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 zadań częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych zadaniach zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia dla zadań Nr 1 – Nr 8. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybierze najkorzystniejszą ofertę przy wykorzystaniu „procedury odwróconej” (zgodnie z art. 24 aa ustawy). W pierwszej kolejności dokonana zostanie ocena ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) zbada, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (dla każdego zadania).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się