Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów ZSO nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w okresie od 01.01.2018 r do 30.06.2020 r

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w okresie od 01.01.2018 r do 30.06.2020 r

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stołówki szkolnej w tym :
1) Świadczenie usług żywnościowych dla uczniów ZSO nr 1.
2) Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do dzierżawy pomieszczeń kuchennych i magazynowych o pow. 452.85 m2–zał. Nr 7– za kwotę 6027,00 zł brutto( w tym VAT 1127,00 zł)/ za miesiąc.
3) Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do dzierżawy pomieszczenia do prowadzenia sklepiku szkolnego o pow.16.m2 za kwotę 615,00 zł brutto( w tym VAT 115,00 zł / za miesiąc
4) Zamawiający użyczy nieodpłatnie pomieszczenia jadalni o pow.250.0 m2 na czas prowadzenia żywienia dla uczniów ZSO nr 1..

Ad.1
Przedmiotem zamówienie jest przygotowywanie i podawanie obiadów dla uczniów ZSO nr 1 oraz śniadań i podwieczorków dla oddziału ,,0”. Szacunkowa ilość obiadów wynosi do 220 dziennie oraz 16 śniadań dziennie i 16 podwieczorków dziennie . Zamawiający szacuje, że przez cały okres zamówienia ilość posiłków wyniesie:
- obiadów 114 400.
- śniadań 8 320
- podwieczorków 8320
– zalecany wsad do kotła: dla obiadów - min. 3, 50 zł nie więcej niż 4 ,00 zł,
Dla podwieczorków: od 0,40 zł do 0,50 zł.
Dla śniadań: od 0,90 zł do 1,00 zł.

Zamawiający będzie refundował Wykonawcy różnicę pomiędzy ceną całkowitą posiłku a wsadem do kotła. Koszty wsadu do kotła będą pokrywane przez uczniów korzystających z posiłków poprzez bezpośrednie regulowanie opłat na rachunek wskazany przez Wykonawcę lub bezpośrednio u Wykonawcy. Refundacja dotyczy tylko uczniów ZSO nr 1.
Podana ilość posiłków jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu .
Wydawanie obiadów będzie odbywać się począwszy od dnia 01.01.2018 r.- do 30.06.2020 r od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu ferii letnich w godzinach 11.25-14.00
W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, wydawanie obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
Wykonawca dostarczał będzie w pierwszy dzień tygodnia, tygodniowy jadłospis z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw - do wiadomości Zamawiającego i umieszczenie w gablocie przy stołówce szkolnej. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z przedstawionym jadłospisem.
Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.
Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe:
1) zupa: gramatura ok. 250 ml i kaloryczność ok. 200 kcal,
2) drugie danie: gramatura ok. 400 gram i kaloryczność ok. 600 kcal,
3) deser: np. kompot, owoc, napoje owocowe lub warzywne o poj. Do 200 ml.

Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
1. jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,
2. w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym (z przewagą drobiowego),
3. co najmniej 1 raz obiad z drugim daniem rybnym.
4. potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, bez dodatków konserwujących, barwiących, sztucznie aromatyzowanych,
5. w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,
6. do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów spożywczych - oleje, masło, margaryny miękkie kubkowe niearomatyzowane zaś do smażenia olej roślinny rafinowany, stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli (obniżona zawartość sodu)
7. ważna jest estetyka potraw i posiłków.
Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.
Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu powinien zapoznać sie ze stanem technicznym pomieszczeń ,urządzeń, instalacji .itp.
Transport posiłków powinien odbywać się w naczyniach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw .
Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług stołówki szkolnej takie jak :
- porcjowanie posiłków
- nalewanie zupy do waz i umieszczenie ich na stolikach
-nalewanie i podawanie zupy na stoliki dla klas 1-3 SP
- rozkładanie i zbieranie talerzy i sztućców
- codzienne sprzątanie pomieszczeń jadalni po posiłkach
- organizacja zbierania należności za wydawane posiłki oraz terminowe rozliczanie
się z działem księgowości szkolnej za dzierżawione pomieszczenia
- organizacja zgłoszeń odpisów za nie korzystanie z posiłków (zwolnienia lekarskie)
Koszty związane z dystrybucją ,wydawaniem obiadów, myciem naczyń i termosów, sprzątaniem stołówki ,wywóz resztek poobiadowych ponosić będzie Wykonawca
Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do :
- utrzymania czystości i porządku na terenie stołówki i pomieszczeń kuchennych
zgodnie z wymogami odpowiednich służb sanitarnych ,
- wyposażyć na własny koszt wynajęte pomieszczenia w urządzenia i naczynia
niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej .
- na własny koszt Wykonawca przeprowadzi niezbędne prace remontowe pomieszczeń
przeznaczonych do prowadzenia działalności .
- na własny koszt Wykonawca przeprowadzać będzie konserwacje , naprawy , przeglądy
okresowe, zgodnie z technologią użytkowania i prawem budowlanym.


Ad.2 –dzierżawa pomieszczeń kuchennych i magazynowych o powierzchni
452.85 m2
czynsz za wynajem pomieszczeń na kwotę 6027.00 zł/ brutto ( w tym VAT
1127,00 zł )miesięcznie Warunki zapłaty czynszu określa wzór umowy.
Ad.3 - dzierżawa pomieszczenia do prowadzenia sklepiku szkolnego o powierzchni
16 m2
czynsz za wynajem w kwocie 615.00zł brutto ( w tym VAT 115,00 zł
/miesięcznie
Warunki zapłaty czynszu określa wzór umowy.
Ad.4 - Użyczenie pomieszczenia jadalni o pow.250.0m2 na czas prowadzenia
żywienia

Zamawiający wymaga od wykonawcy świadczenia usług (przygotowywania posiłków) w pomieszczeniu zamawiającego oraz najmu pomieszczeń za kwotę określoną w niniejszej SIWZ i wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2017 | 10:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się