Zakup obuwia i odzieży roboczej ochronnej dla PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Kielce

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Dostawa obuwia i odzieży roboczej, ochronnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia i Załącznik Nr 1 - do Projektu Umowy - Formularz cenowy.
1. Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy oraz wyprodukowany nie wcześniej niż w roku poprzedzającym jego dostawę, z zastrzeżeniem pozycji nr 29 Załącznika nr 1 - kask ochronny, który powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż w okresie kwartału poprzedzającego jego dostawę.
2. Dostawca jest zobowiązany do przekazania 1 szt. (1 pary) asortymentu (wzornika) dla każdej z pozycji wyszczególnionych w Formularzu cenowym - Załącznik nr 1 do Umowy z wyłączeniem pozycji: 1, 8, 20, 22, 24. Na przekazanym wzorniku nie ma obowiązku nanoszenia LOGA. Do przekazanego wzornika należy dołączyć dane
o producencie, typie i modelu. Do pozycji 1, 8, 20, 22, 24 wymienionych w Formularzu cenowym - Załącznik nr 1 do Umowy należy dołączyć zdjęcie.
3. Oferowany asortyment musi być sygnowany metką identyfikującą Wykonawcę, wymiarową (zgodnie z normą) zawierającą sposób prania i czyszczenia.
4. Wzory asortymentu należy przesłać lub dostarczyć na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale XV pkt. 1.,
w terminie określonym w Rozdziale XV pkt. 2. Opakowanie należy oznaczyć nazwą oferenta oraz umieścić dopisek: „Wzorniki – nr postępowania GEK/PMR-ECK/15500/2017 Dostawa obuwia i odzieży roboczej ochronnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce”.
5. Wzorniki Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowe zamówienie pozostaną w dyspozycji Zamawiającego stanowiąc wzór przedmiotu umowy przez cały okres jej obowiązywania. Po zakończeniu umowy odbiór wzorników nastąpi we własnym zakresie z magazynu Zamawiającego. Wzorniki pozostałych Wykonawców, biorących udział w postępowaniu, pozostaną w magazynie Zamawiającego do odbioru we własnym zakresie
w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania.
6. Na oferowany asortyment Wykonawca przedstawi wraz z ofertą posiadane certyfikaty jakości (materiału i wyrobu) oraz wskaże normy jakim dany wyrób odpowiada.
7. Ubrania będą zamawiane wyłącznie jako komplety (bluza + spodnie, podział występuje wyłącznie ze względu na stosowane oprogramowanie u Zamawiającego.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Zakup obuwia i odzieży roboczej ochronnej dla PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Kielce  :
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - 100,00%
Znajdowanie sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - 100,00%
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - 100,00%
Nie podleganie wykluczeniu z postępowania - 100,00%
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 26 1240 1372 1111 0010 1653 0327
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Kwota wadium:
- Zakup obuwia i odzieży roboczej ochronnej dla PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Kielce   - 3 500,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert: Zakup obuwia i odzieży roboczej ochronnej dla PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Kielce  :
Cena - 90,00%
Ocena jakości towaru - 10,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Oddział Elektrociepłownia Kielce,
Termin wykonania zamówienia: Od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Zofia Jaworek
Telefon kontaktowy: 41 368 40 41 w. 2019

Pliki do pobrania:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się