USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAW SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 24 WOG GIŻYCKO NA 2018 R.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
wykonanie usługi dwóch (raz na pół roku) konserwacji systemów i urządzeń alarmowych w jednostkach wojskowych będących na zaopatrzeniu
24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku, w systemie rocznym
(raz na 6 miesięcy - do 30.06 i do 10.12 - w ramach konserwacji przeprowadzonej w II półroczu zostaną przedłużone resursy eksploatacyjne dla urządzeń wykorzystywanych w systemach technicznej ochrony zgodnie z Normą Obronną NO-04-A004-8 Tablica Nr 8. i przeprowadzony przegląd roczny zgodnie z Normą Obronną NO-04-A004-8 Tablice Nr 5, 6 i 7.)
oraz wykonywanie napraw systemów i urządzeń alarmowych w zakresie:
a) systemów alarmowych (SA);
b) systemów kontroli dostępu (SKD);
c) telewizyjnego systemu nadzoru (TSN)/systemu telewizji przemysłowej (STP).

2. NORMY OBRONNE można uzyskać w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, które realizuje zadania w zakresie gromadzenia oraz udostępniania krajowych i zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
ul. Nowowiejska 28A, 00-909 Warszawa
tel.: 261-845-882
fax: 261-845-891
e-mail: wcnjk@ron.mil.pl; http://wcnjk.wp.mil.pl/pl/15.html.

3. Wykonawca musi posiadać:
3.1. Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia – art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2005 r. nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)
3.2. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego o klauzuli POUFNE III stopnia art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnej (Dz.U.2010.182.1228).
3.3. Minimum 2 Pracowników, którzy będą realizować przedmiot zamówienia, posiadającymi uprawnienia do realizacji usługi potwierdzone niżej wymienionymi dokumentami:
• poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu
do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”;
• zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
• legitymację kwalifikowalnego pracownia zabezpieczenia technicznego;
• świadectwo ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji systemów alarmowych.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres oraz wielkość zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
5. W związku z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE III stopnia, Wykonawca jest zobowiązany posiadać:
a) zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt. 3) ustawy o ochronie informacji niejawnych - aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej;
b) Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do wglądu oryginał ww. świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego;
c) pracownicy powinni posiadać aktualne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” i przeszkolonych w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 19 ustawy oraz posiadających aktualne zaświadczania stwierdzające odbycie takiego szkolenia wydane zgodnie z art. 20;
d) pozostałe warunki związane z przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych zawarte są w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego (załącznik nr 8 do umowy).
6. Wykonawca wykona konserwacje i naprawy za pomocą zatrudnionych przez siebie pracowników, którzy posiadają legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego i świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji systemów alarmowych oraz poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” wraz z zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu dostępu do informacji niejawnych.
7. Zamawiający wymaga zagwarantowania stałego składu osobowego pracowników realizujących zamówienie. Wszelkie zmiany pracowników
na stanowiskach instalatorów będą dokumentowane na piśmie, przez Wykonawcę, przekazane dla Zamawiającego i Dowódców JW z 3 dniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych, z załączeniem potwierdzonej
za zgodność z oryginałem kserokopii legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
dla nowego pracownika.
8. W niniejszym postępowaniu Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia
co najmniej jednej osoby na podstawie umowy o pracę, wykonującej bezpośrednie czynności w realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), w okresie obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1.1. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę:
a. Rodzaj czynności osób realizujących zamówienie, do których ma zastosowanie obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę:
organizacja i koordynacja pracy podległych osób, dozór nad wykonaniem zlecenia zgodnie z zasadami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, w ramach przedmiotu umowy.
b. Dokumentowanie zatrudnienia osób o których mowa w pkt. a. przez Wykonawcę /Podwykonawcę na umowę o pracę:
1) Oświadczenie zawierające wykaz osób, o których mowa w pkt. a. (załącznik nr 8 do SIWZ), z którymi zawarto umowę o pracę,
2) Terminy na dostarczenie powyższego dokumentu:
a) najpóźniej w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) 3 dni robocze – od dokonania zmiany niniejszego pracownika
w trakcie realizacji zamówienia,
c. Sposób prowadzenia kontroli przez Zamawiającego w zakresie spełniania warunku zatrudnienia osób na umowę o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zgodnie z § 5 ust. 14 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
d. Sankcje za naruszenie obowiązku zatrudnienia osób na umowę
o pracę wykonujących czynności o których mowa w pkt a.:
a) W przypadku, gdy Wykonawca/Podwykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów, o których mowa w pkt. b. ppkt 2), Zamawiający obciąży Wykonawcę/Podwykonawcę karami umownymi za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto zawartego kontraktu.
b) Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca/Podwykonawca nienależycie wykonuje umowę, a w szczególności, gdy opóźnienie w wykonaniu obowiązków, o których mowa w pkt. b. ppkt 2, przekroczy 3 dni robocze.
9. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579) przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie – zmniejszenia lub zwiększenia ilości planowanych konserwacji i napraw lub przesunięcia terminu ich wykonania. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili jej zawarcia.
W szczególności dotyczy to wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, zmian decyzji dotyczących restrukturyzacji sił zbrojnych, zmniejszenia środków finansowych, zmiany obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotu zamówienia itp. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych i prawnych spowodowanych zmniejszeniem
lub zwiększeniem ilości zamawianych usług przewidzianych w umowie.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
11. Zamawiajacy żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazwy/nazw (firm) podwykonawców.
12. Szczegóły dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze umowy – zał. Nr 5 do SIWZ § 10.
13. Usługi realizowane będą na terenie Jednostek Wojskowych. Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ)
wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami.
W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w SIWZ lub umowie jako do kontaktów.
14. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę do realizacji umowy obcokrajowców, wymagane jest posiadanie pozwolenia wydanego
na zasadach określonych w Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej
w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2017, poz. 18).
15. Prace będą prowadzone w obiekatach użytkowanych (czynne zakłady).
16. Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji usługi, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.
17. Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP, który będzie współpracował z Inspektorem BHP wskazanym przez Dowódcę danej Jednostki Wojskowej.
18. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania porozumienia w zakresie BHP, o treści zgodnej z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się