Sukcesywne dostawy środków czyszczących i myjących, detergentów do zmywarek, artykułów gospodarstwa domowego i higienicznych oraz sprzętu do sprzątania dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S. A.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy środków czyszczących i myjących, detergentów do zmywarek, artykułów gospodarstwa domowego i higienicznych oraz sprzętu do sprzątania dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S. A. w podziale na 7 części w ilości i asortymentach określonych w załącznikach nr 1a – 1g do SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

a. Profesjonalne środki myjące i czyszczące – wg zał. nr 1a,
b. Środki myjące i czyszczące – wg zał. nr 1b,
c. Worki na odpady i artykuły jednorazowego użytku – wg zał. nr 1c,
d. Papier toaletowy i artykuły higieniczne – wg zał. nr 1d,
e. Detergenty do zmywarek – wg zał. nr 1e,
f. Pojemniki i wkłady wymienne firmy KATRIN lub równoważnej – wg zał. nr 1f,
g. Artykuły gospodarstwa domowego i sprzęt do sprzątania – wg zał. nr 1g.
2. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2011, Nr 63 poz. 322 ze zm.) oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie.
3. Wszystkie produkty powinny posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania oraz datą przydatności ich stosowania (jeżeli dotyczy).
4. Warunki dostaw przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia winien być dostarczany do obiektów Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. do magazynów położonych w budynkach w
• Lądku Zdroju:
o „Dyrekcja” ul. Wolności 4,
o „Jubilat” ul. Wolności 4a ,
o „Jan” ul. Paderewskiego 7,
o „Wojciech” pl. Mariański 13,
o Restauracja „Zdrój Wojciech” (I piętro), ul. Mariański 13,
o „Adam” ul. Wolności 2,
o Wydział Budowlany, Pl. Mariański 14a;
• Długopolu Zdroju
o „Mieszko” ul. Zdrojowa 8,
o „Karol” ul. Zdrojowa 16,
o „Dąbrówka” ul. Wolna 4,
transportem Wykonawcy i na jego koszt do godziny 13.00 w dni robocze Zamawiającego. Dostawy odbywają się po pisemnym zamówieniu (faks, e – mail) ilości oraz asortymentu przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do jednej dostawy każdego miesiąca, w terminie określonym w ofercie (pozacenowe kryterium oceny ofert). Ewentualne zmiany dotyczące zamówienia i terminu jego dostawy mogą odbywać się w formie telefonicznej.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów „równoważnych”, umożliwiających uzyskanie efektu, który sobie założył i opisał w SIWZ przy ich zastosowaniu.

Badając równoważność Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące elementy:
1. Dla części 1, 2 i 5:
• to samo zastosowanie i zakres działania;
• wydajność produktów (stężenie roztworu roboczego);
• wymagane środki ochrony indywidualnej (nie wyższe niż określił Zamawiający w SIWZ).
2. Dla części 3, 4, 6 i 7:
• to samo przeznaczenie;
• te same parametry (długość, wysokość, szerokość, pojemność, waga – jeśli dotyczy);
• materiał, z którego jest wykonany o takich samych właściwościach jakie wymagał Zamawiający;
• kompatybilność z asortymentem, który Zamawiający zakupił wcześniej.

Oferowane produkty muszą być równoważne jakościowo tym podanym w SIWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje produkt równoważny, zobowiązany jest wykazać, że zaoferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz dostarczyć na wezwanie: kartę charakterystyki lub kartę techniczną lub inny dokument potwierdzający spełnianie warunków.
Równoważność danego produktu będzie badana na podstawie porównywania kart charakterystyki lub karty technicznej lub innego dokumentu. Dokumenty te powinny być wystawione przez producenta towaru.
Zakres zamówienia zawiera się w kwocie powyżej
30 tys. euro a poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm. zwanej dalej Pzp).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.11.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się