Zakup odzieży dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra

» Opis zapytania

Opis zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup odzieży dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.
2.Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. Oferowane produkty muszą odpowiadać wartościom technicznym podanym w opisie.
Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment był fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017 roku.
Przedmiot zamówienia musi posiadać firmowe logo (sposób wykonania logo według dołączonego załącznika nr 4 do SIWZ). Z Wykonawcą, który zostanie wybrany do realizacji zadania uzgodnione zostaną szczegóły wykonania logo na wybranym asortymencie. Rozmiarówka zamawianego asortymentu będzie ustalana każdorazowo przy składaniu zamówienia.
Prosimy o przesłanie max 1 sztuki/1 kompletu wzoru wyrobu – wzory prosimy przesyłać nie później niż do dnia 30.11.2017 r. godz.11:00.
W przypadku dostarczenia kilku wzorów oferta zostanie potraktowana, jako wariantowa i będzie podlegała odrzuceniu.
Do przesłanych wzorów nie należy dołączać ofert.
Wzory należy przesłać na adres Zamawiającego tj.: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo, Budynek Dyrekcji, pok. 30. Na kartonie należy umieścić dopisek : Wzory – postępowanie nr GEK/PMR-ELD/15425/2017 „Zakup odzieży dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra”;
Przesłane wzory nie muszą zawierać logo. W momencie wybrania przez Zamawiającego wyrobu, wzory ubrań pozostaną do dyspozycji Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć uzgodniony projekt wykonania logo przesyłając element tkaniny, na którym będzie umieszczone przedmiotowe logo. Element ten zostanie dołączony do posiadanego asortymentu i jako całość będzie stanowił wzór przedmiotu umowy.
W przypadku negatywnego wyboru Wykonawca dokona odbioru wzorów we własnym zakresie po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z osobą wskazaną w pkt. 11.3.a SIWZ.
3.Dostawa towaru do Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy/Dostawcy.
Koszt dostawy należy uwzględnić w cenie ofertowej.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria oceny ofert: Zakup odzieży dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: EC Pomorzany, ul. Szczawiowa 25/26, 70-010 Szczecin – magazyn G200;- EC Szczecin, ul. Gdańska 34a 70-661 Szczecin magazyn G300
Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie: sukcesywnie - na wywołanie Zamawiającego, od dnia udzielenia zamówienia do 31.12.2018 r. Dostawy objęte danym zamówieniem (wywołaniem) określać będą ilość, rozmiar, rodzaj asortymentu i miejsce dostawy. Realizowane będą w terminie do 30 dni roboczych od daty wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy podany w ofercie.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Michał Stasiak; Anna Kwiecień
Telefon kontaktowy: 91 822 59 46; 91 822 52 45

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Akcesoria i dodatki krawieckie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się