Zakup sprzętu ochrony indywidualnej dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Zakup sprzętu ochrony indywidualnej.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny ich spełniania oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełniania tych warunków określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:
Kwota wadium:
Kryteria oceny ofert: Zakup sprzętu ochrony indywidualnej dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Określono w SIWZ
Termin wykonania zamówienia: Określono w SIWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Filip Gall
Telefon kontaktowy: (75) 77 35 491

Pliki do pobrania:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Broń, amunicja i środki obrony osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się