SUKCESYWNA DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawą butli szczegółowo opisanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ (zwanej dalej „specyfikacją”).
2. Zamówienie podzielono na dwie (2) części w tym:
2.1. Część I – Gazy w butlach
2.2. Część II – Mieszaniny gazowe
3. Wykonawca zobowiązany będzie sukcesywnie dostarczać produkty objęte przedmiotem zamówienia, na podstawie zamówień przekazywanych drogą elektroniczną lub faksem, jednocześnie potwierdzając fakt przyjęcia zamówienia, w formie określonej powyżej.
4. Gwarantowana ilość produktów dla każdej Części, które Zamawiający zakupi w trakcie obowiązywania umowy wykazana jest w specyfikacji.
5. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego na dostawy objęte przedmiotem zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w kolumnie 11 specyfikacji, przy czym realizacja zamówienia nie przekroczy terminu określonego
w pkt. 9 SIWZ.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw objętych prawem opcji na tych samych warunkach co zamówienia gwarantowane.
7. Dostawy gazów w butlach do siedziby Zamawiającego odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do rozładowania butli z gazami w obecności pracownika Zamawiającego.
9. Dzierżawione butle na gazy muszą być sprawne technicznie, posiadać wszelkie niezbędne, przewidziane przepisami prawa badania, dopuszczające je do użytku.
10. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za posiadanie ważnych badań legalizacyjnych na butle oraz za konserwację dzierżawionych butli.
11. Butle winny być trwale oznakowane klasą czystości danego gazu. Każda butla winna posiadać tabliczkę, naklejkę itp. z opisanymi parametrami gazu. W przypadku nie spełnienia powyższego wymogu Zamawiający będzie miał prawo nie przyjąć części dostawy. Dzierżawione butle winny być czyste i nie posiadać śladów korozji.
12. Zamawiający zwróci Wykonawcy przedmiot dzierżawy w stanie nie gorszym od przyjętego, poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z jego prawidłowej eksploatacji.
13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy fakt zużycia gazu w formie pisemnej. Wykonawca w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia, na własny koszt dokona odbioru pustych butli, na podstawie dowodu odbioru.
14. W przypadku, gdy Wykonawca nie odbierze pustych butli w terminie określonym w pkt 4.13 powyżej Zamawiający poniesie koszt ich dzierżawy jedynie do upływu terminu oznaczonego powyżej.
15. Wykonawca wraz z dostawami gazu zobowiązany będzie każdorazowo przekazywać Zamawiającemu wszelkie dokumenty wymagane prawem, np. świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, dopuszczenia, normy potwierdzające, że dostarczone produkty spełniają wymagania Zamawiającego.
16. Wykonawca będzie odpowiadał za wyrządzoną Zamawiającemu szkodę wynikającą z przekazania przedmiotu zamówienia niezgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ albo z naruszeniem staranności lub przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
17. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej.
17.1. W wypadku zastosowania produktu równoważnego Wykonawca powinien wykazać równoważność w stosunku do produktu wskazanego w SIWZ, w formie pisemnej,
17.2. Za produkt równoważny Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o właściwościach
o minimalnych parametrach podanych w specyfikacji,
17.3. W przypadku równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty dane umożliwiające jego porównanie z parametrami opisanymi w specyfikacji.
18. Przedmiot zamówienia, zarówno dla zamówień gwarantowanych jak i objętych prawem opcji, będzie realizowany po cenach określonych w ofercie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się