Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb sekretariatu TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty w zamówieniu pod nazwą: „Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb sekretariatu TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie”.
Ofertę należy przygotować zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:
1.Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty: 30 dni,
2) płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktycznie zrealizowanych usług w cyklach miesięcznych po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego i podpisaniu każdorazowo protokołu zdawczo - odbiorczego,
3) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
4) termin realizacji: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
5) miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzania Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin
6)Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy.
7) Wykonawca składając ofertę dołącza do oferty jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany:
• Formularz cenowy (Załącznik nr 2)
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca składa ofertę cenową podając cenę netto za cały zakres usługi ( w oparciu o ceny jednostkowe dla artykułów spożywczych wskazane w Formularzu cenowym) z uwzględnieniem wszelkich czynności wymaganych przez Zamawiającego postępując zgodnie z Instrukcją oferenta (załącznik nr 3).
3. Osoby do kontaktu:
• Jacek Hyla, nr tel. 32 2671609
• Dorota Grabska, nr tel. 32 2671011
4. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1)Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2)W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
3) W przypadku przeprowadzenia kolejnej rundy RFX lub aukcji regulaminowej Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest niezwłocznie przesłać formularz cenowy z cenami jednostkowymi pomniejszonymi proporcjonalnie do ceny oferty złożonej w RFX lub aukcji elektronicznej.
5. Informacja dla oferentów:
1)W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: admin_baza@tauron-pe.pl
2)Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3)Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4)Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.

W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz cenowy
Załącznik nr 3 Instrukcja Oferenta – Podręcznik dla oferenta

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości
  • Produkty spożywcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się