ZP-2380-525-123/2017 Zakup i dostawa walizek kryminalistycznych i plecaków kryminalistycznych do wykonywania czynności na miejscach zdarzeń przez techników kryminalistyki KMP/KPP Policji garnizonu śląskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa walizek kryminalistycznych i plecaków kryminalistycznych do wykonywania czynności na miejscach zdarzeń przez techników kryminalistyki KMP/KPP Policji garnizonu śląskiego w pełni wyposażonych i odpowiadających minimalnym wymaganiom podanym w opisie przedmiotu zamówienia. Podane parametry w SIWZ i załącznikach są parametrami minimalnymi, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o wyższych parametrach technicznych.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
33 79 00 00-4 Laboratoryjne
33 19 00 00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
33 95 40 00-2 Zestawy do zbierania dowodów biologicznych
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, tj.
Zadanie nr 1 Zakup i dostawa 95 kpl walizek kryminalistycznych
Zadanie nr 2 Zakup i dostawa 12 kpl plecaków kryminalistycznych
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
3.1 załączniku nr 2 do SIWZ – wzorze umowy
3.2 załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył asortyment fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go.
6. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą asortymentu ponosi Wykonawca.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył asortyment, którego termin przydatności na asortyment i poszczególne elementy wyposażenia walizki kryminalistycznej/plecaka kryminalistycznego wynosił minimum 24 miesiące licząc od dnia dostawy walizki/plecaka.
8. Zamawiający wymaga, aby serwis gwarancyjny na poszczególne elementy wyposażenia walizki/plecaka, jak i na samą walizkę/plecak był realizowany przez Wykonawcę wraz z odbiorem i dostawą od/do bezpośredniego użytkownika (KMP/KPP garnizonu śląskiego)
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uznał reklamację na wady ukryte dostarczanego asortymentu i bezzwłocznie go wymieniał na wolny od wad fizycznych i prawnych.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na dostarczony asortyment udzielił gwarancji na okres wskazany w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Zamawiający określa minimalną gwarancję 24 miesiące na od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron oraz maksymalny okres gwarancji który będzie brany do wyliczenia punktów w ramach kryterium oceny na 36 miesięcy. Warunki gwarancji nie mogą być gorsze od warunków gwarancji producenta.
11. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w przypadku braku wskazania gwarancji udzielił gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące.
12. W okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosi Wykonawca.
13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał Producenta i numer fabryczny dla każdej pozycji wyposażenia oferowanej walizki/plecaka w załączniku nr 4 do SIWZ. Brak wskazania Producenta i numeru fabrycznego dla którejkolwiek pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp– jako niezgodnej z SIWZ.
14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył asortyment na własny koszt do magazynu Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach ul. Kochłowicka 5, 40-817 Katowice w godzinach od 800 do 1400 w dniu pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku. Wykonawca w ramach dostawy zapewnia wniesienie asortymentu do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego.
15. UWAGA: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załącznikach) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza asortyment równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ i o co najmniej o takim samym zakresie użytkowania (funkcjonalności) lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu spoczywa na Wykonawcy.
16. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załączniki nr 1 oraz nr 5 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
17. Zamawiający przewiduje zakup dodatkowego asortymentu dla zadania nr 1 i zadania nr 2 w ramach prawa opcji do wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu dodatkowego asortymentu.
19. Zamawiający przed podpisaniem umowy poinformuje mailowo lub pisemnie Wykonawcę o możliwości skorzystania z prawa opcji w całości lub części, bądź odstąpienia. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający zastrzega, że dostawa zakupywanego asortymentu w ramach opcji nastąpi jednorazowo, wraz z dostawą asortymentu zakupionego w ramach zamówienia podstawowego, tj. nie później niż do dnia 15.12.2017 r.
20. Asortyment dostarczony w ramach opcji musi być tego samego producenta i o tych samych numerach katalogowych oraz o tych samych parametrach, co asortyment oferowany w ramach zakupu podstawowego.

UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23 ( zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (informacja z otwarcia ofert) Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się