Zakup wraz z dostawą środków czyszczących, myjących oraz materiałów pomocniczych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą środków czyszczących, myjących oraz materiałów pomocniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy, 22-463 Radecznica, ul. Klasztorna 4 w asortymencie i ilości podanych w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39800000-0; 33700000-7; 39220000-0; 39500000-7; 19500000-1.
3. Jakość produktów zgodna z PN.
4. Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nienoszący znamion użytkowania, wolny od wad, pełnowartościowy, opakowany w nienaruszone opakowania fabryczne, posiadający zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt, a w szczególności znak towarowy produktu lub markę producenta oraz termin przydatności do stosowania (nie dotyczy artykułów o nieoznaczonym przez producenta okresie przydatności do stosowania).
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w przypadku, gdy opis wskazuje na pochodzenie przedmiotu zamówienia. Asortyment równoważny to produkt o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do urządzeń i materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli zachodzi konieczność asortyment równoważny należy odpowiednio przeliczyć z zachowaniem ogólnej ilości (przeliczenie zamawianych ilości winno być wykonane do liczby zamawianych sztuk opakowań itp., jeśli konieczne, zaokrąglając tę liczbę w górę, tak by oferta złożona została na pełne opakowania).
6. Warunki dostaw- dostawa przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy w ilości i asortymencie zamówionym przez Zamawiającego w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na drodze telefonicznej lub faksu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Części zamówienia stanowią:
1/ Zadanie Nr I - Proszki do prania i środki czyszczące.
2/ Zadanie Nr II - Koncentraty do mycia i czyszczenia.
3/ Zadanie Nr III - Materiały pomocnicze.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.11.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się