„Przegląd systemu oceny i analizy diagnostycznej turbozespołów i wirujących urządzeń pomocniczych System 1 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini”.

» Opis zapytania

Prosimy o złożenie oferty cenowej z maksymalnie możliwym upustem na:
„Przegląd systemu oceny i analizy diagnostycznej turbozespołów i wirujących urządzeń pomocniczych System 1 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini”.
ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:
1. Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2) płatność za wykonaną usługę po zakończeniu realizacji zadania i po pozytywnym podpisaniu protokołu odbioru.
3) warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
4) prace zostaną wykonane w terminie od daty otrzymania zamówienia do 29.12.2017 r.
5) miejsce świadczenia usług: TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini,
6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy wg. najnowszej wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami BHP.
7) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z zakresem prac.
8) Integralną częścią zamówienia będzie klauzula praw autorskich oraz klauzula poufności.
9) Wykonawca składając ofertę dołącza do oferty jako załącznik lub przesyła pocztą elektroniczną na adres: jozef.kasperek@tauron–wytwarzanie.pl w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oświadczeń (Załącznik nr 2), Formularz cenowy (Załącznik nr 3) oraz wykaz posiadanej aparatury pomiarowej/laboratoryjnej zapewniającej prawidłowe wykonanie prac.
2. Wykonawca składa ofertę cenową podając cenę netto za cały zakres prac postępując zgodnie z Instrukcją oferenta (Załącznik nr 1).
3. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1). Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2). W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
4. Informacja dla oferentów:
1). W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: admin_baza@tauron-pe.pl
2). Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3). Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4). Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.
5. W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Zał. Nr 1 Instrukcja Oferenta,
Zał. nr 2 Formularz oświadczeń,
Zał. Nr 3 Formularz cenowy,
Zał. Nr 4. Opis przedmiotu zamówienia,
Zał. Nr 5 Zasady zatrudniania firm zewn.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi eksploatacji i napraw

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się