Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na 10 zadań. Zamawiający przewiduje objąć pomocą w okresie trwania umowy przewidywaną średnią liczbę uprawnionych 325 osób zgodnie z podziałem wskazanym w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia przewidywanej średniej dziennej liczby osób uprawnionych objętych dożywianiem w zakresie +10%, -10%. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie wydane posiłki zgodnie z miesięczną ewidencją osób dożywianych będącą podstawą rozliczenia.
1.Dwudaniowy posiłek gorący dla uczniów stanowi:
1.1. Zupa nie mniej niż 400 ml,
1.2. Drugie danie – gramatura nie mniej niż 400 gram
- ziemniaki/ryż/kasza/makaron itp. gramatura nie mniej niż 200 gram,
- mięso lub ryba gramatura nie mniej niż 100 gram,
- danie bezmięsne (np. pierogi, kopytka, łazanki, naleśniki, krokiety itp.) gramatura nie mniej niż 400 gram,
1.3. jarzyny/gotowane warzywa/surówki/sałatki gramatura nie mniej niż 100 gram
1.4. kompot nie mniej niż 200 ml.
W przypadku przygotowania drugiego dania, do którego nie podaje się w sposób zwyczajowo przyjęty surówki Wykonawca podaje owoc - gramatura nie mniej niż 100 gram.
Minimalna wartość kaloryczna każdego posiłku uczniów wynosić będzie nie mniej niż 900 kcal.
2. Dwudaniowy posiłek gorący dla osoby dorosłej stanowi:
2.1. zupa nie mniej niż 450 ml,
2.2. drugie danie gramatura nie mniej niż 400 gram,
- ziemniaki/ryż/kasza/makaron itp. gramatura nie mniej niż 200 gram,
- mięso lub ryba gramatura nie mniej niż 100 gram,
- danie bezmięsne (np. pierogi, kopytka, łazanki, naleśniki, krokiety itp.) gramatura nie mniej niż 400 gram,
2.3 jarzyny/gotowane warzywa/surówki/sałatki gramatura nie mniej niż 100 gram
2.4 kompot nie mniej niż 200 ml.
W przypadku przygotowania drugiego dania, do którego nie podaje się w sposób zwyczajowo przyjęty surówki Wykonawca podaje owoc – gramatura nie mniej niż 100 gram.
Minimalna wartość kaloryczna każdego posiłku dla osoby dorosłej wynosić będzie nie mniej niż 950 kcal.
3. Za gorący posiłek Zamawiający uznaje świeży, nieodgrzewany posiłek będący jednym z posiłków umieszczonych w jadłospisie. Niedopuszczalne jest podawanie posiłków odgrzewanych, odpiekanych, przygotowywanych poprzez przetworzenie półproduktów głęboko zamrożonych.
4. Wykonawca zapewni gorący posiłek na który składać się będzie zupa, drugie danie, jarzyny/gotowane warzywa/surówki/sałatki, kompot, osobom uprawnionym zgodnie z wydaną decyzją administracyjną przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy - Zamawiającego.
5. Każdy gorący posiłek dwudaniowy powinien zawierać produkty będące źródłem białka zwierzęcego (mięso wieprzowe lub wołowe, drób, ryby, nabiał) uzupełnione o produkty będące źródłem białka roślinnego (jarzyny, gotowane warzywa, surówki, sałatki, owoce).
6. Co najmniej trzy razy w tygodniu drugie danie powinno być mięsne, gatunek mięsa winien być zróżnicowany.
7. Gorące posiłki dwudaniowe muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, powinny być urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej, sporządzone z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania.
8. Posiłki powinny być przygotowane według aktualnych norm żywieniowych oraz zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w formie dwudaniowych pełnych obiadów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017 poz. 149) łącznie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy.
9. Posiłki, pod względem technologii wykonania i jakości spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia, w szczególności posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego.
10. Gorące posiłki dwudaniowe muszą charakteryzować się wysoką jakością, posiadać właściwe walory smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę tj. zupa: minimum + 75o C, drugie danie: minimum + 60oC, potrawy serwowane na zimno minimum + 4o C.
11. Wykonawca odpowiada za transport oraz dostarczenie na miejsce dostawy przedmiotu zamówienia własnym transportem (samochód musi spełniać wymogi sanitarno – techniczne do przewozu żywności), na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw (posiłki gorące, świeże, estetyczne). Wykonawca zobowiązany jest dbać o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków.
12. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności prawnej i materialnej wobec organów kontroli (stacji sanitarno – epidemiologicznej i innych instytucji kontroli) w zakresie wykonywanej usługi w tym m.in. w zakresie jakości produktów, przygotowania i transportu posiłków w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych.
13. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego, o każdej kontroli podjętej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji przedmiotowego zamówienia w każdym czasie trwania usługi. W przypadku kontroli Wykonawca zobowiązany jest do wydania kontrolującemu próbki przygotowanej żywności w dniu przeprowadzenia kontroli.
15. Gorący posiłek dwudaniowy należy planować na 10 dni z wyszczególnieniem kaloryczności posiłków, a jadłospis wywiesić w widocznym miejscu świadczenia usługi.
16. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 10 – dniowego jadłospisu Zamawiającemu – w terminie najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji 10 – dniowego jadłospisu.
17. Zamawiający zatwierdza przedstawiony przez Wykonawcę jadłospis poprzez przesłanie do Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej, że przedłożony przez niego jadłospis został zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian, jeżeli przedmiotowy jadłospis nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego.
18. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego tygodnia wystąpiła powtarzalność tego samego zestawu obiadowego.
19. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z dyrektorem szkoły, w której wydawane będą posiłki i dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – Zamawiającym lub osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą będącą pracownikiem MOPS w Świdnicy.
20. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi w okresie zamówienia w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 90) oraz z wyjątkiem ferii zimowych oraz wakacji – dotyczy zadania od 1 do 10.
21. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przewiduje się wydawanie posiłków przez ok. 192 dni żywieniowe – dotyczy zadania 1-9.
22. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przewiduje się wydawanie posiłków przez ok. 252 dni żywieniowe – dotyczy zadania 10.
23. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w stoliki i krzesła salę konsumpcyjną lub stołówkę. Przedmiotowe wyposażenie winno być jednolite, estetyczne i nie noszące znamion nadmiernego użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyposażenia dla co najmniej 50 % osób uprawnionych.
24. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości wyposażenia oraz pomieszczenia zgodnie z wymaganiami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
25. Wykonawca powinien wydawać gorący posiłek dwudaniowy w pierwszej kolejności uczniom w czasie przerw międzylekcyjnych.
26. Czas wydawania gorącego posiłku dwudaniowego powinien być dostosowany do planu zajęć lekcyjnych uczniów objętych dożywianiem.
27. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasady, iż gorący posiłek dwudaniowy powinien być bezpośrednio spożywany przez ucznia na miejscu. Jedynie w uzasadnionych przypadkach potwierdzonych przez lekarza, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, wychowawcę (choroba dziecka, wydłużony czas zajęć lekcyjnych, inne usprawiedliwione nieobecności), gorący posiłek dwudaniowy może być wydany rodzicowi lub opiekunowi. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednorazowego pojemnika (na zupę i drugie danie), w którym wydany zostanie posiłek dla rodzica lub opiekuna.
28. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia miejsca i czasu wydawania posiłków z Dyrektorem Szkoły, w której będą wydawane posiłki, mając na względzie Uchwałę nr XXXI/332/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkół. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o miejscach i godzinach wydawania posiłków w poszczególnych szkołach oraz do informowania, o każdorazowej zmianie godzin lub miejsca wydawania posiłków.
29. Dla Zadania 10 przez lokal rozumie się miejsce wydawania posiłków dla innych osób uprawnionych niż uczeń, lokal nie może znajdować się w budynku Szkoły. Osoba uprawniona inna niż uczeń otrzymuje dwudaniowy gorący posiłek w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie miasta Świdnica w lokalu odpowiednio do tego typu usług przystosowanym. Zapewnienie warunków do spożycia posiłków (wyposażenie tj. stoliki, krzesła) osobom uprawnionym innym niż uczeń oraz utrzymanie ww. lokalu w czystości spoczywa na Wykonawcy. Przedmiotowe wyposażenie winno być jednolite, estetyczne i nie noszące znamion nadmiernego użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyposażenia dla co najmniej 50 % osób uprawnionych.
30. W przypadku dostarczania gorących posiłków dwudaniowych do szkoły lub lokalu należy uwzględnić w kalkulacji koszty naczyń jednorazowego użytku, sztućców jednorazowego użytku, serwetek, koszty dowozu oraz wydania posiłku, a także prace porządkowe.
31. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób dożywianych w danym miesiącu.
32. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, do co miesięcznego przedstawienia rozliczenia wydanych posiłków dla poszczególnych osób uprawnionych w formie elektronicznej tj. w postaci arkusza kalkulacyjnego zapisanego na nośniku elektronicznym typu: pamięć USB – pendrive, płycie CD, DVD itp. nośniku danych. Wykonawca zobowiązany jest wraz z wersją elektroniczną rozliczenia dostarczyć Zamawiającemu ww. rozliczenie tej samej treści w wersji papierowej.
33. Zamawiający sporządzi wykaz uczniów/osób dorosłych korzystających z posiłków, który będzie zawierał imię, nazwisko, adres oraz okres przyznania pomocy w formie posiłku.
34. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz uczniów/osób dorosłych najpóźniej na dzień przed planowanym okresem przyznania pomocy w formie posiłku.
35. Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy wykaz uczniów/osób dorosłych uprawnionych do korzystania z pomocy w formie posiłku na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru ww. wykazu przez Wykonawcę.
36. Wykonawca zobowiązany jest posiadać adres poczty elektronicznej, który to adres ujawni w formularzu oferty, na który to adres Zamawiający będzie przesyłał wykaz uczniów/osób dorosłych uprawnionych do korzystania z pomocy w formie posiłku.
37. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie sposobu i warunków korzystania z pomieszczeń szkoły i ich wyposażenia z Dyrektorem danej szkoły.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2017 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się