zaprojektowanie, dostawa i montaż oznakowania stałego

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Wykonanie projektu, dostawy oraz montażu oznakowania stałego na stacjach i przystankach osobowych zarządzanych przez PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu.
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Roboty
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
zaprojektowanie, dostawa i montaż oznakowania stałego :
- Speł‚nienie wymagań„ specyfikacji -
- Posiadane uprawnienia do wykonywania przedmiotu zapytania ofertowego -
- Formularz cenowy -
- KRS/CEIDG -
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -
- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego -
- Polisa OC, której przedmiotem jest Dział‚alność‡ Gospodarcza -
- Zdolność‡ Wykonawcy do realizacji zadania -
- Formularz oferty -
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- zaprojektowanie, dostawa i montaż oznakowania stałego - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: zaprojektowanie, dostawa i montaż oznakowania stałego :
Cena - 100,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu
ul. Parkowa 9
58-302 Wałbrzych
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-11-17 10:30
Miejsce realizacji zamówienia: Teren PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu
Termin wykonania zamówienia: 31.12.2017 r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu
ul. Parkowa 9
58-302 Wałbrzych
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-11-02

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się