Zakup i dostawa żywności na bazie kuchni dostawcy dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Zamawiającego w okresie od dnia 01.12.2017r. do dnia 30.11.2018r., według czterech jadłospisów przygotowanych przez Zamawiającego, które załączone są do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą obowiązywać w terminach podanych poniżej:
Jesień: pierwszy październik do trzydziestego pierwszego grudnia
Zima: pierwszy styczeń do trzydziestego pierwszego marca
Wiosna: pierwszy kwiecień do trzydziestego czerwca
Lato: pierwszy lipiec do trzydziestego września
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany jadłospisu na równoważny. Jadłospis równoważny zostanie przekazany Wykonawcy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
W sytuacji konieczności wprowadzenia innego rodzaju diet niż wymienione w jadłospisach Wykonawca będzie zobowiązany do ich opracowania i dostarczania (w ramach obowiązującej umowy).
Liczba przygotowywanych posiłków będzie przedstawiona przez Zamawiającego w grafiku jednotygodniowym i może ona wynosić maksymalnie 60 całodziennych posiłków – przy czym na dzień ogłoszenia postępowania liczba leczonych wynosi 48 pacjentów.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdego dnia, bez względu na święta i inne uroczystości zamówione posiłki na własny koszt i ryzyko do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, ul. Zalesie 1A, w oddzielnych termosach, które zostaną oznaczone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Termosy przeznaczone do przewożenia posiłków udostępnia Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, a następnie wnieść termosy zawierające posiłki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest przesuwanie termosów bezpośrednio po podłodze.
Wykonawca zobowiązany jest pozostać w miejscu dostarczenia termosów do momentu policzenia dostarczonych porcji przez kuchenkowe.
Miejsce, gdzie Wykonawca wniesie termosy zawierające posiłki zostanie określone przez Zamawiającego i taka informacja zostanie przekazana Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa.
Odbiór, mycie, wyparzanie i dezynfekcja termosów potrzebnych do świadczenia usługi objętej umową, należy do Wykonawcy.
Dostawy posiłków odbywać się będą w godzinach:
Śniadanie - godzina 7.30
Obiad wraz z kolacją - godzina 12.45
Działalność o której mowa powyżej nie będzie prowadzona w kuchni Zamawiającego. Realizacja świadczenia winna odbywać się w lokalu odpowiadającym wszelkim wymaganiom sanitarnym i budowlanym przewidzianym dla lokali, w których wykonywane są usługi w zakresie określonym niniejszym postępowaniem.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie niezbędne narzędzia, urządzenia, materiały, produkty oraz środki transportu potrzebne do realizacji usługi z należytą starannością i w sposób prawidłowy, zgodny z umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Posiłki muszą być przygotowywane w pomieszczeniach gastronomicznych i przewożone środkiem transportu spełniającym wymagania higieniczno-sanitarne.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością i zachowaniem wszelkich norm i standardów obowiązujących przy świadczeniu usługi objętej zamówieniem.
Jednocześnie, zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp Zamawiający określa, aby czynności związane z realizacją usługi wykonywały osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.).
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, weryfikowania danych w tym zakresie oraz konsekwencje niewywiązywania się ze zobowiązania złożonego w ofercie określa § 27 projektu umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się