Dostawa środków czystości

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości. Przedmiot zamówienia został podzielony na części, odpowiadające zakresem zadaniom wskazanym poniżej:
a) Zadanie nr 1 – środki czystości – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i standardy jakościowe zawiera załącznik nr 5a do SIWZ.
b) Zadanie nr 2 – drobny sprzęt gospodarczy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i standardy jakościowe zawiera załącznik nr 5b do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w stosunku do przedmiotu zamówienia, opisanego w załączniku nr 5 do SIWZ. Zaoferowany produkt równoważny musi spełniać wymagania zamawiającego, odnośnie parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje produkty równoważne, zobowiązany jest do wypełnienia „Karty produktów równoważnych” – załącznik nr 6 do SIWZ, i dołączenia do oferty kart katalogowych lub opisów produktów wystawionych przez producentów, z których jednoznacznie będzie wynikać, ze produkt równoważny posiada cechy wskazane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Uwaga! Karta produktów równoważnych i karty katalogowe/opisy stanowią część oferty i nie podlegają uzupełnieniu. Oferta wykonawcy, który zaoferował produkty równoważne, a nie dołączył kart katalogowych/opisów zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.
W przypadku gdy wykonawca nie dołączy do oferty karty produktów równoważnych, zamawiający uzna że wykonawca oferuje produkty marki i producenta wskazane w opisie.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają dokumenty pn. „Projekt umowy” stanowiąc zał. nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się