IZ Gdynia - Posiłki profilaktycznie

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Posiłki profilaktyczne dla Sekcji Eksploatacji w IZ Gdynia
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
IZ Gdynia - Posiłki profilaktycznie :
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- IZ Gdynia - Posiłki profilaktycznie - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: IZ Gdynia - Posiłki profilaktycznie :
Cena - 40,00%
Jakość- walory smakowe - 60,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni
ul. Morska 24, 81-333 Gdynia
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-11-09 11:00
Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn ISE Gdynia w Gdańsku
Magazyn ISE Gdynia
Magazyn ISE Kościerzyna
Magazyn ISE Tczew w Malborku
Magazyn ISE Tczew
Termin wykonania zamówienia: 30.04.2018
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Gdynia
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-10-26

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się