2 RUNDA Dostawa płynu do mycia smarów.

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w kolejnej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe:

ROZPUSZCZALNIK SHELLSOLL HN CLEANER SBP SHELL – 100 kg
Opakowania 10 kg

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne.
ADRES DOSTAWY: magazyn Odbiorcy Oddział Oddział Elektrownia Łaziska, 43-170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30

KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:

• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – nie krótsza niż 24 miesiące od dnia dostawy, (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy)
• termin dostawy: najkrótszy możliwy lecz nie dłuższy niż 10 dni od dnia udzielenia zamówienia (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

• Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne pod warunkiem zachowania nie gorszych własności funkcjonalnych i parametrów.
.

• Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę na produkt równoważny dołączył do oferty dokumenty potwierdzające parametry i producenta oferowanego produktu.


• Kryterium oceny ofert: WARTOŚĆ NETTO OFERTY na wszystkie pozycje oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./

• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,

• Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.


• W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.


W zakładce dokumenty zostały dołączone poradniki oferenta

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się