Sukcesywne dostawy odzieży i materiałów do utrzymania czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży i materiałów do utrzymania czystości w pomieszczeń laboratoriów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 - Formularzu cenowym, o którym mowa w części II SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) dokonania zmiany ilości produktów wyszczególnionych w Załączniku nr 2,
b) ograniczenia przedmiotu zamówienia (asortymentu) ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania,
- z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianych produktów nie przekroczy kwoty umowy, ustalonej na podstawie przyjętej najkorzystniejszej oferty.
Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy lub patent, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zaoferowanie produktów o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane w opisie
5. Zamawiający przeprowadził proces walidacji, którego celem było wykazanie zdolności laboratorium do spełnienia wymagań czystości mikrobiologicznej środowiska dla poszczególnych klas czystości pod względem czystości powietrza i powierzchni w okresie rutynowej pracy oraz w spoczynku. Proces walidacji został przeprowadzony zgodnie ze zgłoszoną organizacją pracy, z użyciem zgłoszonych do stosowania w laboratorium środków i materiałów, których wykaz stanowi załącznik do protokołu walidacji. Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne do wyszczególnionych w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2), zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na prowadzenie prac w laboratorium bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. walidacji procesu czyszczenia laboratorium w okresie rutynowej pracy i w spoczynku.
6. Wykonawca oferujący produkty z inną ilością sztuk w opakowaniu niż wykazana przez Zamawiającego w kolumnie 2 ww. Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy), uprawniony jest do zmiany treści kolumny 10 poprzez wstawienie oferowanej liczby opakowań tak, aby:
- łączna liczba sztuk danego produktu odpowiadała wymaganej przez Zamawiającego;
- liczba sztuk w opakowaniu była mniejsza od liczby wskazanej przez Zamawiającego
w kolumnie 2.
7. Do obowiązków Wykonawcy należeć będą sukcesywne (partiami w zależności od potrzeb) dostawy produktów do Działu Logistyki WUM, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa lub bezpośrednio do jednostek organizacyjnych WUM. Wykonawca do każdej dostawy produktów sterylnych zobowiązany jest dołączyć certyfikat jakości

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się