Dostawa środków czystości, środków do dezynfekcji oraz artykułów gospodarczych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy środków czystości, środków do dezynfekcji oraz artykułów gospodarczych zgodnie z bieżącymi potrzebami dla KWP w Łodzi, jednostek garnizonu łódzkiego, według asortymentu, ilości i wymagań jakościowych wskazanych
w załącznikach od nr 2.1 do 2.7 tj. „Formularzach asortymentowo – cenowych” dla poszczególnych zadań.
Wykonawca zrealizuje zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w ofercie.
Rozliczenie za wykonaną dostawę zostanie dokonane na podstawie potwierdzonych faktur.
3.4. Ilości zamawianego asortymentu przedstawione w „formularzu asortymentowo – cenowym” są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w ofercie.
Rozliczenia za wykonaną dostawę zostanie dokonane na podstawie potwierdzonych faktur.
Ostateczna ilość poszczególnych dostaw będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
Towar musi być fabrycznie nowy (w I gatunku), dopuszczony do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dostarczony asortyment musi spełniać wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ.
Zamawiany towar dostarczany do Zamawiającego musi posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności, czyli przydatności do użycia.
Towar ma być dostarczany w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta. Opakowania jednostkowe muszą posiadać zamknięcia, które gwarantują pełną jego szczelność przed i po jego wielokrotnym otwarciu oraz plomby jednorazowe ulegające samozniszczeniu w trakcie pierwszego otwarcia.
Asortyment musi być dostarczany w jednostkach miary, opakowaniach ilościowo/liczbowych wskazanych w „formularzu asortymentowo – cenowym”.
Wszystkie środki czystości i higieny osobistej muszą posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania oraz ich przydatności do stosowania.
Produkty będące produktami biobójczymi muszą posiadać pozwolenie na wprowadzenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 13.09.2002 roku o produktach biobójczych ( Dz. U. z 2007 r. Nr. 39 poz. 252 z późn. zm.).
Ponadto wszystkie oferowane produkty będące kosmetykami muszą posiadać zgłoszenie do Krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzanych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 30.03.2001 r. o „kosmetykach” (Dz. U. z 2013 r., poz. 475) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzorów formularzy przekazania danych o kosmetyku i przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyku oraz sposobu gromadzenia ich w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzanych do obrotu (Dz. U. Nr 138, poz. 1471).
Wszystkie oferowane produkty, będące substancjami niebezpiecznymi lub preparatami chemicznymi oznakowanymi znakiem szkodliwości, muszą posiadać aktualne karty charakterystyki, zgodnie z aktualną treścią Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
Podane przez Zamawiającego nazwy mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust 5 ustawy. Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych właściwościach niż wskazane w „formularzu asortymentowo – cenowym”. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanych produktów to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany asortyment jest równoważny w stosunku do określonych w SIWZ.
Asortyment musi bezwzględnie spełniać wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ.
Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment musi posiadać deklarację zgodności CE potwierdzającą, że wyrób spełnia wymagania zasadnicze zawarte w Dyrektywach Rady Europy i krajowych regulacjach prawnych.
Zamawiający będzie realizował dostawę partiami.
Dostawy towaru następować będą na podstawie składanego każdorazowo zamówienia określającego ilość oraz asortyment poszczególnych dostaw, a także miejsce docelowe,
w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę przesłanego za pośrednictwem faksu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na własny koszt i własnym transportem do jednostek wskazanych w zamówieniu.
Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zapewnienia wniesienia dostarczonych towarów do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego w jego siedzibie.
Szczegółowy wykaz potencjalnych miejsc dostaw stanowi załącznik nr 2 do umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się