Dostawa specjalistycznych środków chemicznych do uzdatniania wody dla Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarto w SIWZ (pkt.4)
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla żadnej z Części
Kryteria oceny ofert: Część 1:
Cena - 100,00%
Część 2:
Cena - 100,00%
Część 3:
Cena - 100,00%
Część 4:
Cena - 100,00%
Część 5:
Cena - 100,00%
Część 6:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Elektrownia Dolna Odra, Elektrownia Dolna Odra, 74-105 Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina; magazyn G105
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od 02.01.2018 do 20.01.2019 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Michał Stasiak; Dariusz Grzesik
Telefon kontaktowy: 91 822 59 46; 91 822 44 20

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się