Naprawa i konserwacja sprzętu gastronomicznego, chłodniczego oraz sprzętu polowego służby żywnościowej w 16 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Drawsku Pomorskim

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa i konserwacja sprzętu gastronomicznego, chłodniczego oraz sprzętu polowego służby żywnościowej w 16 Wojskowym Od-dziale Gospodarczym w Drawsku Pomorskim w niżej wymienionych obiektach.
ZADANIE NR 1 – Naprawa i konserwacja sprzętu gastronomicznego, chłodniczego oraz sprzętu polowego służby żywnościowej w;
a) w garnizonie Drawsko Pom. – sprzęt gastronomiczny i chłodniczy oraz polowy sprzęt służby żywnościowej zgodnie z wykazem sprzętu do konserwacji stanowiący załącznik nr 3 do umowy (adres: ul. Główna 1 78-513 Drawsko Pomorskie)
b) w garnizonie Złocieniec – sprzęt gastronomiczny i chłodniczy oraz polowy sprzęt służby żywnościowej zgodnie z wykazem sprzętu do konserwacji stanowiący za-łącznik nr 3 do umowy (adres: ul. Czwartaków 4, 78-524 Złocieniec)

ZADANIE NR 2 – Naprawa i konserwacja sprzętu gastronomicznego, chłodniczego oraz
sprzętu polowego służby żywnościowej w;
a) w garnizonie Nadarzyce - sprzęt gastronomiczny i chłodniczy zgodnie z wykazem sprzętu do konserwacji stanowiący załącznik nr 3 do umowy (adres: Nadarzyce 64-915 Jastrowie)
b) w garnizonie Wałcz - sprzęt gastronomiczny i chłodniczy oraz polowy sprzęt służby żywnościowej zgodnie z wykazem sprzętu do konserwacji stanowiący załącznik nr 3 do umowy (adres: ul. Kościuszki 24, 78-600 Wałcz)

2. Konserwacja i naprawa sprzętu gastronomicznego, chłodniczego obejmuje:
- przeglądy konserwacyjne raz na kwartał;
- naprawy bieżące;
- naprawy główne.
3. Przed wykonaniem przeglądu konserwacyjnego Zamawiający określi egzemplarze
sprzętu, które będą podlegać przeglądowi.
4. W ramach przeglądu konserwacyjnego Wykonawca wykona wszelkie regulacje i konserwacje niezbędne do sprawnego działania sprzętu gastronomicznego i chłodniczego zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.
5. Konserwacja i naprawa sprzętu polowego sł. żywnościowej obejmuje:
- naprawy bieżące;
- naprawy konserwacyjne
6. Naprawa sprzętu nastąpi na podstawie telefonicznego zgłoszenia o wystąpieniu awarii potwierdzonego pismem (Protokół konieczności naprawy).
7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu chłodniczego, gastronomicznego oraz polowego wskazanego przez Zamawiającego po zgłoszeniu awarii w ciągu ………..godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia (czas wskazany w ofercie ) dotyczy także dni świątecznych, wolnych od pracy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania samochodu serwisowego z niezbędnymi częściami eksploatacyjnymi do sprzętu gastronomicznego, chłodniczego i polowego do dokonywania napraw wynikających z ust.7.
9. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu wymagającego przewiezienia do warsztatu Wykonawcy lub konieczności zamówienia podzespołów do jego naprawy w terminie 10 dni od chwili zgłoszenia jego awarii przez Zamawiającego.
10. Wykonawca do wykonywania napraw będzie używał części nowych, nigdy nie eksploatowanych, o jakości technicznej co najmniej takiej samej jak zamontowane oryginalnie.
11. Na wymienione części zamienne Wykonawca udzieli co najmniej ……. miesięcy gwarancji (termin wskazany w ofercie ).
12. Zamawiający zabrania dokonywania przez Wykonawcę zmian i przeróbek w sprzęcie którego dotyczy przedmiot umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
13. Wykonawca nie doliczy narzutu do cen zakupionych części lub ceny rozliczeniowej posiadanych części w magazynie Wykonawcy.
14. Każdorazowo po dokonaniu naprawy lub konserwacji, Wykonawca wystawi fakturę załączając do niej załącznik – kartę usługi, w którym wyszczególni zakres czynności oraz użyte części zamienne i materiały do naprawy i konserwacji.
15. Do każdej pozycji w karcie wykonanej usługi przypisane zostaną: numer strony, numer tabeli oraz numer czynności wg „Normatywu czasowego napraw i remontów sprzętu oraz urządzeń gastronomicznych i chłodniczych”, „Normatywu czasowego przeglądu konserwacyjnego sprzętu oraz urządzeń gastronomicznych i chłodniczych” (określających ilość roboczogodzin na wykonywaną czynność), które załącza się do niniejszej umowy - Załącznik nr 2 i 2a.
16. Każdorazowe wykonanie naprawy oraz przeglądu konserwacyjnego potwierdzone będzie przez Wykonawcę pisemnie w dowodach urządzeń.
17. Odbioru wykonania usługi ze strony Zamawiającego dokonana użytkownik, osoba materialnie odpowiedzialna za naprawiony egzemplarz sprzętu w obecności Wykonawcy bądź jego przedstawiciela i na tą okoliczność zostanie sporządzony protokół odbioru wykonanej naprawy lub przeglądu konserwacyjnego.
18. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
19. Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa realizowanym przez Służby Dyżurne Jednostki Wojskowej ……… w trakcie wykonywania przez Wykonawcę usług konserwacji i napraw, będących przedmiotem umowy.
20. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do Zamawiającego (16 WOG ) – w celu wydania przepustek – danych wszystkich osób (imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego) przewidywanych do zatrudnienia przy realizacji umowy oraz wszystkich pojazdów (rodzaj, typ, nr. rejestracyjny, ww. dane osobowe kierowcy ) przewidywanych do użycia przy realizacji umowy, przy czym na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za naruszenie systemu przepustkowego, także przez jego pracowników, współpracowników, zle-ceniobiorców i innych osób ,przy pomocy których wykonuje przedmiot niniejszej umowy.
21. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia ,w tym przeciwdziałania niekontrolowanemu zbieraniu informacji dotyczących obiektów wojskowych i innych wrażliwych da-nych zakazuje się Wykonawcy używania aparatów latających nad terenami wojskowymi, przy czym dotyczy to także wszystkich pracowników, współpracowników, zleceniobiorców Wykonawcy i innych osób biorących udział w realizacji niniejszej umowy.
22. Koszt dojazdu oraz transportu sprzętu od i do Zamawiającego ponosi Wykonawca we własnym zakresie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2017 | 07:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Serwis sprzętu i wyposażenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się