Dostawa artykułów gospodarstwa domowego (nr sprawy DZP.381.113.2014.DW)

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia<br>

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów gospodarstwa domowego, zwanych dalej artykułami lub urządzeniami, wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń Zamawiającego.<br>

2) Rodzaj zamówienia: dostawa<br>

3) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z nomenklaturą określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): <br>

39711110-3 - Chłodziarko-zamrażarki<br>

39711120-6 - Zamrażarki<br>

39711361-7 - Kuchenki elektryczne<br>

39711362-4 - Kuchenki mikrofalowe<br>

39711420-9 - Płyty grzewcze (AGD)<br>

4) Warunki gwarancji: <br>

a) Wymagany minimalny termin gwarancji - 24 miesiące.<br>

b) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić krajowy serwis gwarancyjny (na terenie RP).<br>

c) czas naprawy w okresie objętym gwarancją - do czternastu (14) dni od zgłoszenia awarii, wady urządzenia.<br>

d) gwarancja obejmuje wszelkie czynności i usługi serwisowe związane z naprawą i przeglądami urządzenia. Bieg terminu gwarancji dla urządzenia rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia karty gwarancyjnej w opakowaniu z urządzeniem.<br>

5) Warunki realizacji zamówienia: <br>

a) przedmiot zamówienia będzie dostarczony do Zamawiającego w dni robocze w godzinach 8:00-14:00; <br>

b) termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT; <br>

c) oferowane urządzenia powinny posiadać stosowne certyfikaty oraz być fabrycznie nowe- rok produkcji 2014/2015r.<br>

d) opis techniczny urządzenia oraz instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.<br>

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A i 2B do SIWZ (dotyczy części A i B).<br>

<br>

2. Opis części zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych. Informacja dotycząca ofert wariantowych.<br>

1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:<br>

a) W zakresie części A: sprzęt AGD - 4 szt. <br>

b) W zakresie części B: sprzęt AGD - 15 szt. <br>

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.<br>

<br>

3. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.<br>

<br>

4. Miejsce realizacji zamówienia: <br>

1) w zakresie części A: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, Katowice<br>

2) w zakresie części B:<br>

poz.1 - Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, Katowice<br>

poz. 2, 3, 6 - Uniwersytet Śląski, Dom Asystenta 3, ul. Paderewskiego 32, Katowice<br>

poz. 4 - Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Jagiellońska 28, Katowice <br>

poz. 5 - Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii, ul. Szkolna 9, Katowice<br>

poz. 7 - Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, Katowice<br>

<br>

5. Warunki realizacji zamówienia. Warunki płatności.<br>

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.<br>

<br>

6. Oferty równoważne: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami lub równoważne.

Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.<br>

<br>

7. Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, powinien określić ją w swojej ofercie (zgodnie z treścią ust. 6 formularza oferty - załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. <br>

<br>

8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2015 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.