Zakup i dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2017/2018 do placówek oświatowych na terenie gminy Wieleń

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2017/2018 do placówek oświatowych na terenie gminy Wieleń.
Kod CPV: 09.24.20.00-7
3) .Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 230 ton węgla o podanych niżej parametrach:
grupa- grube,
symbol –O,
wymiar ziarna w mm 25– 80,
typ 31, 32,
zwartość opałowa węgla 29 – 30 MJ/kg,
zawartość popiołu 2% - 4%,
zawartość siarki < 0,3% - 0,8%,
na potrzeby kotłowni:
a) Szkoła Podstawowa w Rosku :
- Oddziały gimnazjalne i Szkoła Podstawowa przy ul. Powstańców Wlkp. 15 – w ilości 21 ton węgla kamiennego, dostawa w ilości max 5 ton jednorazowo,
b) Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu przy ul. Szkolnej 4 – w ilości 90 ton węgla kamiennego, dostawa w ilości max 15 ton jednorazowo,
c) Szkoły Podstawowej w Miałach przy ul. Powstańców Wlkp. 13 – w ilości 30 ton węgla kamiennego, dostawa w ilości max 5 ton jednorazowo,
d) Gminne Przedszkole w Wieleniu przy ul. Sportowej 1, w ilości 84 ton węgla kamiennego, dostawa w ilości max 10 ton jednorazowo,
e) Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dzierżążnie Wielkim, Dzierżążno Wielkie 60, w ilości 5 ton, dostawa w ilości max 2 ton jednorazowo.

2) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 300 ton miału węglowego o podanych niżej parametrach:
grupa- miałowe,
symbol –M,
wymiar ziarna w mm 0-25,
typ 31, 32,
zwartość opałowa węgla min. 25 MJ/kg,
zawartość popiołu < 12%,
zawartość siarki < 0,6%,
na potrzeby kotłowni:
a) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II – Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Wieleniu przy ul. Jana Pawła II 3 - w ilości 108 ton miału węglowego, dostawy max do 15 ton jednorazowo,
b) Szkoła Podstawowa w Rosku :
- Gimnazjum i Szkoła Podstawowa przy ul. Powstańców Wlkp. 15 – w ilości 72 ton miału węglowego, dostawa w ilości max 10 ton jednorazowo,
- Oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej w Rosku ul. Powstańców Wlkp. 26 i we Wrzeszczynie ul. 4 lutego 13 –w ilości 14 ton miału węglowego, dostawa w ilości max 5 ton jednorazowo,
c) Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu przy ul. Nowe Miasto 25 – w ilości 11 ton miału węglowego, dostawa w ilości max 2 ton jednorazowo,
d) Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie Wielkim, numer 24 – w ilości 21 ton miału węglowego, dostawa w ilości max 5 ton jednorazowo,
e) Szkoły Podstawowej w Gulczu przy ul. Czarnkowskiej 10 – w ilości 59 ton miału węglowego, dostawa w ilości max 10 ton jednorazowo,
f) Oddziały Zamiejscowe Gminnego Przedszkola w Wieleniu przy ul. Sosnowej 11 – w ilości 15 ton miału węglowego, dostawa w ilości max 2 ton jednorazowo.

3) Realizacja dostaw będzie dokonywana przez Dostawcę po uzgodnieniach dotyczących terminu oraz ilości poszczególnych dostaw z Dyrekcją danej palcówki oświatowej, na koszt Dostawcy, bezpośrednio do placówek oświatowych w ciągu 48 godz. od złożenia zamówienia przez Dyrektora danej placówki. Rozładunek dokonywany będzie przez Dostawcę w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
4) Dyrekcja placówki oświatowej, ma prawo skierować na koszt dostawcy, na kontrolny pomiar ilościowy poprzez ważenie na wadze dostępnej na terenie gminy Wieleń (waga musi być sprawna, czysta i zalegalizowana), w odległości nie większej niż 5 km od miejsca dostawy. Pomiar ten będzie ostatecznym ustaleniem ilości dostarczonego węgla lub miału. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu towaru jeżeli dostawa towaru będzie przewyższała zamówioną ilość o co najmniej 0,5 tony.
5) Dostawca ma obowiązek przedstawić do każdej partii dostawy certyfikat jakości opału (oryginał lub kserokopię potwierdzającą za zgodność z oryginałem), określający parametry dostarczonego węgla oraz miału, wystawiony przez kopalnię z której jest dostarczany lub dokument pochodzący od dystrybutora, składnicy opału lub innego podmiotu prawnego.
6) Zamawiający ma prawo dokonać badania jakościowego danej dostawy, poprzez przeprowadzenie oceny zgodności deklarowanych parametrów jakościowych z wynikami badań laboratoryjnych. Kontrolne badania jakości i zgodności z deklarowanymi parametrami wykonywane będą w laboratorium posiadającym akredytację wskazanym przez Zamawiającego. Materiał do badań pobierany będzie w obecności upoważnionego pracownika Dostawcy i Zamawiającego. Zamawiający poinformuje Dostawcę o uzyskanych wynikach badań laboratoryjnych, za pomocą faxu lub e-maila. Wyniki badań wykonanych przez akredytowane laboratorium będą traktowane jako potwierdzenie deklarowanych parametrów dostawy. Badania te przeprowadzone będą zgodnie z Polskimi Normami. W przypadku dostarczenia przez Dostawcę węgla lub miału o wartości opałowej niższej od deklarowanej, zawartości popiołu wyższej niż deklarowana, zawartości siarki wyższej niż deklarowana, od zamawianej klasy, Dostawca pokryje opłatę za wykonane badania laboratoryjne i związane z nimi koszty dodatkowe tj. opłaty pocztowe, transport itp. Dostawca nie ma prawa zafakturowania danej dostawy, a Zamawiający może rościć sobie prawa do zgłoszenia reklamacji. W przypadku stwierdzenia zaniżenia parametrów jakościowych w stopniu powodującym konieczność dokonania wymiany dostawy, Dostawca zobowiązuje się do jej wymiany w terminie 3 dni. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację od Dostawcy partia towaru zostanie nieodpłatnie przekazana Zamawiającemu. Na okoliczność uzgodnienia rozbieżności pomiędzy parametrami strony sporządzają protokół.
7) Podane wielkości dostaw w ilości 230 ton węgla oraz 300 ton miału węglowego przyjęto do ustalania ceny ofertowej i są wartościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej, które mogą ulec zmianie. Faktyczne ilości zakupu zależeć będą od warunków atmosferycznych jakie będą występowały w okresie realizacji umowy. W przypadku modernizacji kotłowni na inne paliwo grzewcze może ulec zmianie rodzaj opału i podana wartość szacunkowa dostawy.
8) Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie ponosi przedpłat na poczet realizowanych dostaw. Rozliczenia dokonywane będą po dostarczeniu towaru do placówek i wystawieniu faktury przez Dostawcę.
9) Opał dostarczany ma być nieodpłatnie transportem samochodowym i dostarczany poprzez wagę samochodową do miejsc wskazanych przez Zamawiającego
10) Zaleca się przed określeniem ceny przeprowadzenie wizji punktów odbioru w celu ustalenia odległości oraz warunków rozładunkowych. Koszt dojazdu na wagę ponosi Wykonawca
11) Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) tj. czynności kierowania pojazdami w wymiarze 1 etatu. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w czynności będzie polegało na: Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika 1. do SIWZ.
Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji usługi - Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności, tj. oświadczenia osób wykonujących ww. czynności, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.
Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego
w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu
i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych
w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, oraz będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób.
Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.
W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa powyżej Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 500,00 zł. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 1,0 % całkowitego wynagrodzenia, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy.
Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2017 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się