Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Chynowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest całodzienna obsługa w zakresie żywienia dzieci 3-5 letnich
w Przedszkolu Publicznym w Chynowie.
Zamówienie obejmuje:
2.1. przygotowanie, dostawę i wydanie posiłku składającego się ze śniadania, pełnego obiadu i podwieczorku dla około 100 dzieci przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć przedszkolnych, w okresie od dnia 02.11.2017r. do dnia 31.07.2018r.;
2.2 dostarczenie posiłków w godzinach: śniadanie od 8:00 do 8:45, obiad od 11:30 do 12:00
i podwieczorek od 14:15 do 14: 45;
2.3 przygotowanie całodziennego posiłku zgodnie z zalecanymi normami żywieniowymi dla grup wiekowych dzieci przedszkolnych, określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz 594 ze zm.), wyłącznie z produktów naturalnych wg norm Instytutu Żywności i Żywienia dzieci i młodzieży;
2.4 Wykonawca zapewnia:
a) dystrybucję posiłków do przedszkola samochodem spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno Epidemiologiczną, w atestowanych termosach, naczyniach i pojemnikach, spełniających wymagania określone w obowiązujących przepisach, zapewniające zachowanie odpowiedniej temperatury i higieny,
b) odbiór i utylizację odpadów,
c) porcjowanie i wydawanie posiłków w danym dniu dla poszczególnych grup dzieci
w ilości zgłoszonej przez upoważnionego pracownika przedszkola,
d) opracowanie tygodniowego jadłospisu i dostarczenie dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie z 2 dniowym wyprzedzeniem,
e) zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci (alergie itp.)
f) urozmaicony jadłospis (posiłki nie mogą powtarzać się w ciągu 1 tygodnia) z uwzględnieniem: zup mlecznych, mieszanego pieczywa, zróżnicowanych potraw mięsnych i z ryb, dodawania do śniadań i podwieczorków sezonowych warzyw i owoców oraz napojów na bazie mleka,
g) przygotowanie posiłków z produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych, (wyklucza się sporządzania potraw z proszku za wyjątkiem budyniu i kisielu);
2.5 Wykonawca usunie z terenu przedszkola zużyte naczynia jednorazowego użytku oraz wszelkie odpady żywnościowe;
2.6 Zamawiający udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia do porcjowania, wydawania oraz spożywania posiłków;
2.7 Zamawiający zapewnia naczynia do spożywania posiłku (wielokrotnego użytku), sprzątanie i mycie naczyń po posiłkach oraz pomoc przy wydawaniu posiłków dzieciom przez personel przedszkola;
2.8 dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy do końca każdego miesiąca listy dzieci którzy będą korzystać z posiłków w kolejnym miesiącu;
2.9 Zamawiający zastrzega, iż liczba dzieci zdeklarowanych na dany miesiąc może ulec zmianie w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć np.: z powodu choroby dziecka;
2.10 liczba dzieci może być weryfikowana z 1 dniowym wyprzedzeniem, w uzasadnionych przypadkach najpóźniej do godz. 7:15 danego dnia;
2.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
2.12 wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
2.13 ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;
2.14 określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
2.15 Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia.
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu co najmniej 1 osobę świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji.
2) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę: obowiązki w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków w szkołach. Wykonywanie prac objętych w/w zakresem zamówienia dotyczy pracy osób fizycznych – co najmniej 1 osoby.
3) Wykonawca na żądanie zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zawierają ogólne warunki umowy stanowiące załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się