SUKCESYWNE DOSTAWY ŁUGU SODOWEGO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ługu sodowego do instalacji podczyszczania odcieków, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, na zasadach opisanych poniżej:
a) Ług sodowy roztwór 50 % techniczny o parametrach:
• wodorotlenku sodu 49%-51% (wg ISO 979)
• Zawartość chlorku sodu %(m/m), mniej niż 0,05%
• Zawartość chloran (V) sodu %(m/m), mniej niż 0,005%
• Zawartość węglanu sodu %(m/m), mniej niż 0,2%
• Zawartość żelaza mg/kg, mniej niż 5 mg/kg
• temperatura w trakcie dostawy nie powinna przekraczać 35°C
b) Całkowita ilość roztworu ługu sodowego nie więcej niż 128 Mg (85 333 dm3),
c) Czas dostawy – 72 godziny od złożenia zamówienia na zbiornik o objętości 1 m3, 5 dni roboczych do zbiornika ZP 80.
d) Zamówienia jednostkowe będą składane pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy podany w ofercie w dni robocze, w godz. od 8:00 do 16:00.
e) Częstotliwość dostaw nie rzadziej niż raz na 5 tygodni; w przypadku awarii lub przestoju w pracy podczyszczalni czas pomiędzy poszczególnymi dostawami może ulec wydłużeniu, o czym wykonawca zostanie poinformowany nie dłużej niż 72 godziny po wystąpieniu awarii.
f) Dostawy wodorotlenku sodu odbywać się będą w dwóch wariantach:
1) Dostawa w zbiorniku DPPL o pojemności 1000 dm3 – jednostkowa dostawa wyniesie co najmniej 500l (715 kg). Maksymalna ilość wodorotlenek sodu wynosić będzie 3 m3 (4290 kg) – należy przewidzieć przetoczenie ługu do stacji dozującej nie rzadziej niż raz na 5 tygodni.
2) Dostawa do zbiornika ZP 80 - jednostkowa dostawa wyniesie co najmniej 6 m3 (7150 kg) Maksymalna ilość 8 m3 (11 440 kg). Do zbiornika możliwy będzie przeładunek za pomocą cysterny zgodnie z dokumentacją zbiornika. Punkt załadunkowy wyposażony jest w złącze typu Camlock B3 – 4 cale. Dopuszcza się załadunek zbiornika ZP 80 ze zbiorników DPPL. Zakładana częstotliwość dostaw – nie rzadziej niż 1 raz na 5 tygodni.
g) Dostawa odbywać się będzie zgodnie z przepisami BHP, instrukcją stanowiskową (zał. nr 7) i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej (zał. nr 6) oraz dokumentacją zbiornika ZP 80.
h) Przeładunek odbywać się będzie w godz. 8-14 (za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy), zgodnie z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej,
i) Transport na terenie zakładu zgodnie z ADR,
j) Do każdej dostawy jednostkowej Wykonawca (Dostawca) dołączy dokument wydania ługu sodowego oraz świadectwo badania jakości.
k) Dokument wydania ługu sodowego zawierać będzie w szczególności następujące informacje:
1. datę wydania dokumentu,
2. nazwę producenta ługu sodowego,
3. miejsce przyjęcia ługu sodowego,
4. datę i godzinę przyjęcia ługu sodowego,
5. ilość dostarczonego ługu sodowego wyrażonego w kg,
6. numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego ług sodowy,
7. czytelne podpisy osoby przekazującej i przyjmującej.
l) Maksymalny czas przeładunku ługu sodowego wynosi 4 godziny,
m) Miejsce dostaw: Eko Dolina Sp. z o. o., Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99,
84-207 Koleczkowo.
n) Transport, rozładunek i przetoczenie ługu sodowego do zbiorników Zamawiającego zapewnia Wykonawca.
o) Wykonawca podpisując umowę udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot każdej z dostaw jednostkowych na okres 12 miesięcy licząc od daty odbioru dokonanego w sposób opisany w §3 ust. 16 (załącznik nr 4 do SIWZ).

UWAGA:
Zamawiający informuje, że na terenie zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. obowiązuje system zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2017 | 13:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się