Dostawa gazów medycznych i technicznych, dzierżawa zbiorników na ciekły tlen medyczny i zbiornika na azot ciekły, dzierżawa butli wraz z transportem

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
• dostawa gazów medycznych i technicznych,
• dzierżawa zbiornika na ciekły tlen medyczny , ciekły azot,
• dzierżawa butli,
• transport .
Zamówienie zostało podzielone na 2 części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 48 miesięcy i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikające z braku zapotrzebowania.
Uszczegółowienie przedmiotu umowy dotyczące dzierżawy zbiorników i butli
określonych w załączniku nr 1a.
Dzierżawa zbiornika przeznaczonego do magazynowania tlenu ciekłego wraz z
podłączeniem go do funkcjonującej instalacji tlenowej, zgodnego z obowiązującymi
normami i przepisami, o parametrach:
a) zbiornik kriogeniczny do magazynowania tlenu ciekłego i produkcji tlenu gazowego,
b) pojemność wewnętrzna zbiornika 6m3 +/- 10%, z parownica własną, współczynnik
naturalnego parowania nie większy niż 0,4% na 48 godzin,
c) zbiornik musi odpowiadać warunkom technicznym zawartym w obowiązujących normach
oraz spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i być dopuszczony do eksploatacji
przez w/w Urząd
Dzierżawa zbiornika na ciekły azot o parametrach:
a) zbiornik kriogeniczny do magazynowania ciekłego azotu,
b) pojemność wewnętrzna 0,6 m3 +/- 10%,
Celem zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w ciekłe gazy medyczne zbiorniki mają być oddane do eksploatacji zgodnie z istniejącym prawem w ciągu dwu dni
roboczych od momentu podpisania umowy
Dzierżawa butli:
- butli stalowych tlenu medycznego o poj. 10 , 40 i 50 litrów,
- butli aluminiowych tlenu medycznego z zaworem zintegrowanym o poj. 2 5,10 litrów,
- butli dwutlenku węgla 40 l
- butli na podtlenek azotu o pojemności (7 kg,) 10l
- butli aluminiowych na mieszankę tlenu medycznego i podtlenku azotu w proporcjach 50%
do 50% (o poj. 2,8m3 ) 10 l wraz z dzierżawą zaworu i wózka do transportu butli,
- dzierżawa butli tlenu technicznego o poj. 40 l,
- dzierżawa butli acetylenowych 40 l
Wykonawca zapewni właściwy stan techniczny zbiorników i butli w oparciu
o obowiązujące przepisy:
- w zakresie zbiorników:
• aktualne badania UDT ,
• opis i oznakowanie identyfikacyjne,
• opis i oznakowanie ostrzegawcze,
- w zakresie butli:
• badanie UDT ważne min. 1 rok od daty wydania butli,
• opis i oznakowanie identyfikacyjne w tym kod paskowy
• opis i oznakowanie ostrzegawcze,
• barwy rozpoznawcze gazu na butli,
• znak lub opis identyfikujący zakład napełniający,
• znak lub opis identyfikujący właściciela

Wymagania w zakresie dostawy i montażu zbiorników:
1. Dostawa oraz wyładunek zbiorników odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego. Odbiór zbiorników nastąpi w miejscu instalacji.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania montażu, prac budowlanych i
instalacyjnych koniecznych do zainstalowania zbiorników oraz przeszkolenia personelu
Zamawiającego w zakresie obsługi zbiorników należącej do ich zadań. Ponadto
Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) dostarczenia Zamawiającemu wraz ze zbiornikami instrukcji obsługi i całości
dokumentacji technicznej wymaganej przepisami prawa, niezbędnej do prawidłowego z nich korzystania;
b) wykonania wszelkich badań, pomiarów oraz uzgodnień jak również sporządzenia
protokołu wykonanych prac niezbędnych do odbioru i dopuszczenia do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) dostarczonych zbiorników;
c) wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw bieżących zbiorników w okresie
trwania umowy, w zakresie określonym przepisami dotyczącymi eksploatacji dla tego typu instalacji zgodnie z wymogami UDT;
d) dostosowania podłączeń energii elektrycznej wraz z instalacjami koniecznymi do
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stacji zgazowania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
e) wyposażenia stacji zgazowania w niezbędne urządzenia gaśnicze oraz instrukcję
bezpieczeństwa zawierającą między innymi wytyczne dotyczące postępowania na wypadek awarii;
f) przeszkolenia i określenia zakresu obowiązków i uprawnień pracowników
Zamawiającego do obsługi stacji zgazowania;
g) ubezpieczenia zbiorników będących przedmiotem niniejszego zamówienia od
wszelkiego możliwego ryzyka.
3. Prace związane z montażem zbiorników winny być realizowane przez wykonawcę w
sposób, który nie spowoduje przerw w dostawie tlenu ciekłego do jednostek
Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonych zbiornikach uniemożliwiających
korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany jest do
zabezpieczenie bezprzerwowej dostawy tlenu medycznego do szpitala z butli oraz
dokonać niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin roboczych wymiany wadliwego zbiornika na zbiornik wolny od wad.
5. Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania zamówienia
w celu prawidłowego przygotowania oferty. Koszty z tym związane ponosi wykonawca.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany
będzie do porozumienia się z Firmą LINDE GAZ Polska Sp. z o.o., której zbiornik tlenu
ciekłego jest zainstalowany na terenie Zamawiającego, celem określenia szczegółowych
warunków związanych z demontażem, w sposób który wykluczy zagrożenie związane z
przerwą w dostawie tlenu ciekłego do jednostek organizacyjnych Zamawiającego.
7. Przekazanie zbiornika nastąpi protokołem zdawczo odbiorczym sporządzonym z
udziałem obu stron i protokołem odbioru przez dozór techniczny.
8. Po zainstalowaniu zbiornika Wykonawca na własny koszt przeprowadzi próbę przesyłu
tlenu ciekłego na oddziały.
9. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy w ramach wynagrodzenia do
wykonywania niezbędnych przeglądów technicznych zbiornika wymaganych Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tj. D.U. z 2016 r. poz. 290 z póź. zm.) oraz do dostarczenia zamawiającemu protokołów kontrolnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się