Naprawa wózka widłowego GPW 2010 dla Sekcji Utrzymania Obiektów Inżynieryjnych i Linii Kolejowych w Laskowicach Pomorskich.

» Opis zapytania

Naprawa wózka widłowego GPW 2010 dla Sekcji Utrzymania Obiektów Inżynieryjnych i Linii Kolejowych w Laskowicach Pomorskich.
Na podstawie załączonego Opisu przedmiotu zamówienia.

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z §12 Regulaminu udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego),
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 3) powyżej.

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół zdawczo – odbiorczy, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Serwis sprzętu

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Gastronomia, catering, hotelarstwo z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.