Świadczenie usług cateringowych – wykonanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół na terenie Gminy Kościelisko w okresie IX-XII 2017 roku

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów:
- Szkoły Podstawowej w Witowie - szacunkowo 17 ciepłych posiłków w 1 dniu
- Szkoły Podstawowej w Dzianiszu - szacunkowo 23 ciepłych posiłków w 1 dniu
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenie lub zmniejszenia ilości posiłków o 10 w 1 dniu;
3.2 Warunki szczegółowe realizacji przedmiotu zamówienia:
3.2.1 Zakres zamówienia obejmuje wytwarzanie, dostarczanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków, w opakowaniach jednorazowych, gotowych do spożycia dzieciom i młodzieży uczęszczającej do Szkoły Pod-stawowej w Witowie oraz Szkoły Podstawowej w Dzianiszu.
3.2.2 Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 11 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku z uwzględnieniem przerw w nauce (ferie zimowe, przerwy świąteczne itp.).
3.2.3 Godziny dostaw i wydawania posiłków określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Wykonawcą mając na uwadze warunki jakimi dysponują szkoły oraz organizację pracy placówek oświatowych objętych zamówie-niem.
3.2.4 Łączna szacunkowa ilość posiłków ciepłych jednodaniowych w okresie trwania umowy będzie wynosić 2960 sztuk.
3.2.5 Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób korzystających z posiłków jest ilością szacunkową i może ulec zmianie trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości uczniów uprawnionych do otrzymywania posiłków.
3.2.6 W przypadku zmiany zamawiający każdorazowo informować będzie o ilości posiłków, które Wykonawca winien dostarczyć do poszczególnych placówek.
3.2.7 Realizowane zamówienie powinno być zgodne z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpie-czeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 roku Nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 roku Nr 122, poz. 851 z późniejszy-mi zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie pobierania i prze-chowywania próbek żywności przez zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 roku Nr 80, poz. 545 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3.2.8 Do obowiązków Wykonawcy realizowanych za pomocą personelu własnego należy: wykonywanie, dostar-czanie posiłków własnym transportem z własnymi naczyniami i sztućcami jednorazowymi.
3.2.9 Wykonawca będzie dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
3.2.10 Każdy ciepły posiłek - jednodaniowy będzie składał się z jednego gorącego dania - drugie danie z surówką.
3.2.11 Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 450 gramów:
- ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż lub inne) 200g,
- mięso 100g
- surówka 150g.
3.2.12 Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 450 gramów:
- pierogi
- naleśniki
- kopytka
- makaron z sosem
- krokiety.
o gramaturze nie mniejszej niż - 200g.
3.2.13 Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal.
3.2.14 Zamawiający zastrzega sobie, aby nie podawano dzieciom skrzydełek drobiowych oraz aby mięso nie po-dawane było w dni postne.
3.2.15 Posiłki objęte przedmiotem zamówienia muszą odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego ży-wienia dzieci i młodzieży zalecanymi przez Instytut Żywienia i Żywności, sporządzone z pełnowartościo-wych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, wg wymogów sztuki ku-linarnej i sanitarnej (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 171, poz.1225 z późniejszymi zmianami), łącznie z przepisami wyko-nawczymi do tej ustawy. Posiłki objęte przedmiotem zamówienia muszą odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z za-sadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży zalecanymi przez Instytut Żywienia i Żywności, sporzą-dzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, wg wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225 z późniejszymi zmianami), łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
3.2.16 Posiłki powinny być urozmaicone pod względem składnikowym i nie powinny się powtarzać częściej niż co 10 dni.
3.2.17 Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni i dostarczany dyrektorom szkół do wcześniej-szego zatwierdzenia; wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez dyrektorów szkół będą wiążące dla Wykonawcy.
3.2.18 Dowożone posiłki winny być dostarczane w termosach zapewniających zachowanie odpowiedniej tempera-tury przy ich spożyciu.
3.2.19 Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego typu ładunków.
3.2.20 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości dostarczanych posiłków, ich jakości oraz gramatury.
3.2.21 Zamawiający zastrzega sobie również prawo do rezygnacji z kupna posiłków, w przypadku gdy te okażą się złej jakości lub o zaniżonej gramaturze. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do wydania posiłku dobrej jakości i zgodnego z normami, w tym samym dniu. Powtarzanie się tych incydentów będzie stanowiło podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
3.2.22 Wykonawca zobowiązuje się do odbioru resztek jedzenia, zużytych naczyń i sztućców jednorazowych.
3.2.23 Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami Szkół i Kierow-nikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku.
3.2.24 Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z doży-wiania obciążają Dyrektorów placówek szkolnych.
3.2.25 Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości dostarczanych posiłków, miejsce ich wytworzenia nie powinno być oddalone od Szkoły Podstawowej w Witowie oraz Szkoły Podstawowej w Dzianiszu o wię-cej niż 20 km.
3.3 Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV).
55321000-6 – Usługi przygotowania posiłków
55524000-9 – Usługi dostarczania posiłków do szkół
3.4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wyko-nawcę lub Podwykonawcę na postawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamó-wienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 z późniejszymi zmianami),
Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: przygo-towywanie posiłków.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się