SUKCESYWNA DOSTAWA PAMIĘCI PRZENOŚNYCH USB

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (zakup z dostarczeniem) fabrycznie nowych pamięci do przechowywania danych ( pendrive’ów) ilość 400 szt., których wykaz określający ich rodzaj, zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ formularz cenowy).
2. Określone w załączniku nr 1 do SIWZ ilości możliwych do zamówienia pamięci zostały podane szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych pamięci z zachowaniem cen jednostkowych i z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
3.Jeżeli dla danych pozycji zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy artykułu, to dopuszcza się zaoferowanie urządzenia równoważnego pod warunkiem zachowania norm, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się urządzenie wskazany przez zamawiającego. W tym wypadku na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w załączniku nr 1 do SIWZ tj. należy sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego urządzenia jako załącznik do formularza ofertowego. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż urządzenie oferowane jako równoważne jest identyczne lub lepsze od urządzenia wskazanego przez zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt kompletną partię dostawy do siedziby Zamawiającego (Magazyn Centralny- Kielce, ul. Żeromskiego 5) po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy.
5. Zamówienia cząstkowe pendrive’ów zawierające rodzaj i ilości będą przesyłane do Wykonawcy za pośrednictwem faksu/e-maila. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na dostarczony przedmiot zamówienia minimum 60 miesięcy gwarancji.
7. Zamawiający przewiduje, że zamówienia cząstkowe składane będą nie częściej niż 2 razy w miesiącu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.08.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nośniki danych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się