Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138o uPzp w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w okresie od 22 do 26 października 2017r w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w okresie trwania wystawy CPhl we Franfurcie (Niemcy).
2. Wielkość zamówienia szacuje się na 37 osobo dni tj. miejsca hotelowe w pokojach jednoosobowych dla jednej osoby w terminie od 22 do 26 października 2017r. (4 doby hotelowe) oraz dla 11 osób w okresie w okresie od 23 do 26 października 2017r. (3 doby hotelowe). Lokalizacja hotelu/hoteli, w którym/których zaproponowane zostaną miejsca noclegowe musi zapewniać możliwość przebycia trasy środkami komunikacji publicznej i/lub pieszo w godzinach szczytu z hotelu do miejsca odbywania się wydarzenia Frankfurt Messe, Messe Frankfurt Exhibition GmbHLudwig-Erhard-Anlage 160327 Frankfurt am Main, w czasie nie dłuższym niż 45 minut. Co do zasady hotel powinien znajdować się w odległości nie większej niż 10 min pieszo od stacji kolei S-Bahn bezpośrednio dojeżdżającej na stację kolei S-Bahn Messe (S3, S4, S5, S6) lub w odległości nie większej niż 10 minut pieszo od stacji kolei U-Bahn bezpośrednio dojeżdżającej na stację kolei U-Bahn Festhalle/Messe (U4) we Frankfurcie. Odległość będzie sprawdzana poprzez aplikację Google Maps, z zastrzeżeniem, że zawsze pod uwagę będzie brana krótsza trasa oraz czas przejazdu podany w środkach komunikacji miejskiej.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do rezerwacji i sprzedaży hotelowych usług noclegowych. Za usługę Zamawiający rozumie nocleg w pokoju jednoosobowym wraz ze śniadaniem serwowanym od godziny 7:00. Pokój wyposażony w łazienkę, suszarkę do włosów, klimatyzację, telewizor, telefon i Internet (dostęp do Internetu wliczony w cenę pokoju), z zagwarantowaną codzienną usługą sprzątania oraz wymianą ręczników. Zamawiający ma możliwość modyfikacji ww. wymogów w uzasadnionych przypadkach.
Cena za wynajem jednego miejsca noclegowego nie może być wyższa niż kwota limitu na nocleg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167). Wartości podane w w/w rozporządzeniu w innej walucie niż PLN będą przeliczane na PLN wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Nocleg wszystkich uczestników powinien odbywać się co do zasady w jednej lokalizacji/hotelu. Zamawiający jednak dopuszcza możliwość większej ilości lokalizacji, pod warunkiem, że wszystkie lokalizacje będą spełniały wymagania zawarte w pkt. 2 i 3.
5. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, jest określony w szczególności w załączniku nr 5 do Ogłoszenia „Istotne postanowienia umowy”.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji: Ogłoszeniu i załącznikach.
7. W związku z realizacją umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, nie później niż w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu kopię zawartej umowy ubezpieczenia OC lub kopię polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 23 000,00 zł i utrzymywania ubezpieczenia na czas realizacji umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się