SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW BIUROWYCH

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (zakup z dostarczeniem) fabrycznie nowych wyrobów biurowych (ilość pozycji:407), których szczegółowy wykaz określający jego rodzaj i ilość, zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ formularz cenowy). 2. Określone w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ ilości możliwych do zamówienia wyrobów biurowych zostały podane szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych wyrobów biurowych z zachowaniem cen jednostkowych i z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 3.Jeżeli dla danych pozycji zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy artykułu, to dopuszcza się zaoferowanie wyrobu równoważnego pod warunkiem zachowania norm, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się wyrób wskazany przez zamawiającego. W tym wypadku na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ tj. należy sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego wyrobu jako załącznik do formularza ofertowego. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż wyrób oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od wyrobu wskazanego przez zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt kompletną partię dostawy do siedziby Zamawiającego (Magazyn Centralny- Kielce, ul. Żeromskiego 5) po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy. 5. Zamówienia cząstkowe wyrobów biurowych, zawierające wyszczególnienie asortymentu i ilości będą przesyłane do Wykonawcy za pośrednictwem faksu/e-maila. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczone wyroby biurowe na okres wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres ten nie został wskazany wymagana udzielenia gwarancji minimum 12 miesięcy. 7. Zamawiający przewiduje, że zamówienia cząstkowe składane będą nie częściej niż 2 razy w tygodniu.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.08.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się