Zakup i dostawa papieru kserograficznego, papieru kolorowego, samoprzylepnego i ozdobnego oraz artykułów do archiwizacji dokumentów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu – drugie postępowanie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papieru kserograficznego, papieru kolorowego, samoprzylepnego i ozdobnego oraz artykułów do archiwizacji dokumentów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu – drugie postępowanie.
2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, cechy, przeznaczenie przedmiotu zamówienia, a także ilości zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ.
3. Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym i jakościowym wskazanym w opisie, stanowiącym załącznik nr 2.
2) Dostarczone artykuły będące przedmiotem zamówienia powinny być wyrobami nowymi, wcześniej nieużywanymi, pochodzącymi z bieżącej produkcji, posiadającymi nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, kompletne oraz wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, zapakowane w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport, z podaną nazwą producenta i wskazaniem terminu upływu gwarancji.
3) Artykuły stanowiące przedmiot zamówienia, muszą być w oryginalnych opakowaniach producenta, opakowania mają być nienaruszone, opis zawartości w języku polskim, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikacyjne artykułu, a w szczególności znak towarowy lub markę producenta artykułu, oraz termin przydatności artykułu do stosowania (nie dotyczy artykułów o nieoznaczonym przez producenta okresie przydatności do stosowania – materiały piśmienne np. bloki listowe, zeszyty itp.).
4) Termin przydatności do użycia oferowanych artykułów nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (dotyczy artykułów mających określony termin przydatności do użycia).
4. Informacja o ofercie równoważnej:
1) Zamawiający przedstawił minimalne parametry artykułów, które spełniały by założone wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie oferowanych artykułów pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3) Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 uPzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Istotne postanowienia umowy – projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 5 SIWZ.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia oraz firm podwykonawców w załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz oferty”.
1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
2) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
3) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe
  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się