sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem papieru kserograficznego i galanterii papierniczej do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ.
Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 7.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferta musi uwzględniać wszystkie pozycje załącznika nr 2 do SIWZ – oferty niekompletne zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów opisu istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający oczekuje towaru wysokiej jakości w pierwszym gatunku.
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania towaru partiami, których ilości i zakres będą uzależnione od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane w załączniku nr 2 do SIWZ ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi, służącymi do obliczenia ceny oferty i mogą ulec zmianie (w górę lub w dół) w trakcie realizacji zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowy. Jednakże łączna suma wartości dostaw częściowych nie może przekroczyć maksymalnej wartości umowy. W związku z tym ostateczna całkowita wartość umowy wynikająca z sumowania cen częściowych dostaw wykonanych na podstawie zamówień Zamawiającego w okresie trwania umowy może być niższa niż wskazana w umowie jej maksymalna wartość brutto, a Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy ustaloną, w sposób wskazany wyżej, ostateczną wartością umowy, a jej wartością maksymalną.
Cena oferty musi zawierać koszty dostawy - transportu przedmiotu zamówienia do właściwych jednostek UAM wymienionych w załączniku umowy, koszt rozładunku i wniesienia.
Wielkość każdorazowej dostawy częściowej wynikać będzie tylko i wyłącznie z jednostronnych dyspozycji osób uprawnionych przez Zamawiającego, zgłoszonych za pomocą poczty elektronicznej (imienna skrzynka mailowa), lub pisma dostarczonego Wykonawcy w oryginale bądź wysłanego faksem przez osoby uprawnione. Osoby uprawnione do składania dyspozycji wymienione zostały w załączniku do umowy. Wyłącza się składanie zamówień w soboty i w niedziele.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaoferować asortyment równoważny, nie gorszy niż wymagany przez Zamawiającego pod warunkiem, że spełnia on wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2). Wszystkie wskazania z nazwy wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.
Wykonawca zobowiązany jest wpisać producenta, numer katalogowy asortymentu, który oferuje w formularzu cenowym.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył do oferty wzory pozycji: 64, 65, 66, 67, 68 formularza cenowego, po jednej jednostce opakowania. Załączone do oferty wzory asortymentu/próbki muszą być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację produktu.
Wykonawca musi załączyć do oferty karty charakterystyki następujących produktów 64, 65, 66, 67, 68 formularza cenowego pochodzące od producenta. Opis techniczny na opakowaniu musi być zgodny z kartą charakterystyki.
Dostarczone artykuły muszą spełniać wymagania techniczne, a w szczególności:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
b) muszą być fabrycznie nowe,
c) muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania,
d) materiały z każdej dostawy o ograniczonym terminie trwałości muszą mieć minimum 6-miesięczny okres ważności licząc od daty dostawy.
Miejsce realizacji: jednostki organizacyjne UAM wymienione w załączniku nr 8 do SIWZ
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.. poz. 1502 z późn. zm.).
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia..

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się