Całodobowe wyżywienie pacjentów Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku

» Opis zapytania

a) Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku, ul. Piastowska 64, 48-200 Prudnik oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Głogówku, ul. Konopnickiej 2, 48-250 Głogówek.
b) Dostawa posiłków w ściśle określonych godzinach do wyznaczonych pomieszczeń dystrybucji posiłków (zgodnie z harmonogramem).
c) Średnia ilość pacjentów objętych całodobowym wyżywieniem – 105 pacjentów na dobę. Roczne zapotrzebowanie na całodobowe wyżywienie 38 325 pacjentów. Podana przez Zamawiającego szacunkowa ilość jest niezbędna dla wyliczenia ceny oferty i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Rozliczanie wykonanych usług będzie się odbywało na podstawie rozliczenia za każdy wydany posiłek, a nie na podstawie przyjętego wskaźnika osobodnia.
d) Kaloryczność wyżywienia całodobowego musi być zgodna z normami Instytutu Żywienia.
e) Ilość i rodzaj diet wydawanych w poszczególnych kuchenkach oddziałowych na dobę została wyszczególniona w załączniku nr 6 do SIWZ.
f) Rodzaj, ilość diet oraz dodatków uzależniona jest od stanów chorobowych pacjentów przebywających w szpitalu i ulega zmianom w dniach przyjęć i wypisów.
g) Pacjenci z dietą cukrzycową otrzymują dodatek cukrzycowy 2 x dziennie:
- II śniadanie wymienniki węglowodanowe – 2,5 (2 - pieczywo, produkty zbożowe; 0,5 - owoce), wymienniki białkowe - 0,5, wymienniki tłuszczowe - 1,
- Podwieczorek wymienniki węglowodanowe – 3,5 (2 - pieczywo, produkty zbożowe; 1 - owoce; 0,5 - produkty mleczne), wymienniki tłuszczowe - 1.
h) W przypadku pacjentów z dietą wysokobiałkową (sonda, płynna gęsta) – dodatek wysokobiałkowy otrzymują 2 x dziennie. Dieta wysokobiałkowa będzie zamawiana indywidualnie zgodnie z zapotrzebowaniem.
i) Dieta bezmleczna i nerkowa będzie zamawiana indywidualnie zgodnie z zapotrzebowaniem.
j) Wykonawca będzie przygotowywać jadłospisy oraz posiłki dla wszystkich pacjentów hospitalizowanych przez okres trwania umowy z uwzględnieniem zalecanych diet na bazie kuchni własnej. W jadłospisie należy uwzględnić przygotowanie posiłków tradycyjnych w okresie świątecznym. Jadłospis powinien zawierać gramaturę i kaloryczność wszystkich proponowanych posiłków.
k) Artykuły spożywcze i inne produkty/surowce niezbędne do przygotowania posiłków wykonawca kupuje na własny koszt.
k) Wykonawca zapewnia dostawę przygotowanych posiłków na poszczególne oddziały szpitalne mieszczące się w budynkach przy ul. Piastowskiej 64, 48-200 Prudnik oraz ul. Konopnickiej 2, 48-250 Głogówek.
l) Harmonogram wydawania posiłków oraz jego zmiany zatwierdza dietetyk szpitalny wyznaczony przez Zamawiającego. Harmonogram ten musi być dostosowany do pracy poszczególnych oddziałów szpitalnych.
Harmonogram dostaw posiłków:
Lp. Rodzaj posiłku Godzina dostawy (+/- 15min)
1. Śniadanie 8.00
2. Drugie śniadanie dostarczane wraz z pierwszym śniadaniem
3. Obiad 12.00 – 12.30
4. Podwieczorek dostarczane wraz z obiadem
5. Kolacja dostarczane wraz z obiadem

m) Zamawianie posiłków odbywać się będzie na podstawie pisemnych zamówień wystawianych przez Zamawiającego, gdzie podany będzie rodzaj posiłku, liczba pacjentów i rodzaj diet. Zalecenia będą składane Wykonawcy do godz. 6.30 dnia, w którym obowiązuje dostawa. W pojedynczych przypadkach (w sytuacji podyktowanej stanem chorobowym pacjenta) zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zamówienia do godz. 11.00 w dniu, w którym obowiązuje dostawa.
n) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu jadłospisu obowiązującego przez 10 kolejnych dni - najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem obowiązywania jadłospisu.
o) Obowiązek porcjowania posiłków i dostarczania ich do pacjentów spoczywa na pracownikach Zamawiającego (Salowej przy współudziale pielęgniarki).
p) Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do dostarczania posiłków na oddziały Zamawiającego.
q) Do posiłków należy uwzględnić:
- śniadanie – kawę mleczną, zupę mleczną,
- obiad – kompot, kisiel płynny, herbata itp.,
- kolacja – herbata wraz z cukrem.
r) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania drugiego śniadania i podwieczorku dla pacjentów chorych na cukrzycę, z Oddziału Pediatrycznego oraz ZOL, zgodnie harmonogramem.
s) Zestawy posiłków dla pacjentów muszą zawierać zróżnicowane menu; posiłki nie mogą się powtarzać w jednej dekadówce (10 dniowy jadłospis).
t) Uwaga: Zamawiający przewiduje zapewnienie dla pacjentów przebywających w ZOL dodatku owocowego w postaci ¼ jabłka podawanego wraz z wybranym posiłkiem w ciągu dnia. W gestii Zamawiającego pozostaje dieta ścisła (kleik ryżowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2017 | 11:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się